Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Podstawa prawna: art. 67a § 1 pkt 1, 2, 3 oraz art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm).
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1."Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty"

lub

2."Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty" 
   
lub

3."Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty" 

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

4. Załączniki: 
- oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis oraz wielkości przesiębiorstwa - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015. 584 ze zm.) 
- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
- odcinki emerytur lub rent - kopie 
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku) 
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.) 
- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty ) 
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne) 
- kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego 
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego


II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie pobiera się.
* za wniosek o umorzenie lub odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy - opłaty skarbowej nie pobiera się

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy 95 7465 578.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:
1.W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa ).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData