Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Opłata skarbowa (dot. osób prawnych)
- wnioski w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Podstawa prawna: art. 67a § 1 i art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty 
lub
2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty
lub
3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty


Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce zobowiązany skorzystać

4. Załączniki: 
- "Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy publicznej przez trzy kolejne lata poprzedzające złożenie wniosku" -w przypadku, gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) 
- sprawozdanie finansowe (np.: F-01, Rb-30) 
- bilans 
- specyfikacja zobowiązań i należności 
- kopia planu finansowego 
- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego 
- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS)
- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
- w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności
- kopia ewentualnych programów naprawczych
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego


II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie pobiera się


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo-Budżetowy, tel. 95 7465 570


V. TRYB ODWOŁAWCZY :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VI. UWAGI:
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData