Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Opłata skarbowa (dot. osób fizycznych)
- wnioski w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Podstawa prawna: art. 67a § 1 i art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty
lub
2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty
lub
3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce zobowiązany skorzystać

4. Załączniki: 
- "Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy publicznej przez trzy kolejne lata poprzedzające złożenie wniosku" - w przypadku, gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) 
- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
- odcinki emerytur lub rent - kopie 
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku 
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.) 
- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę ( kopie rachunków, dowodów zapłaty ) 
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne) 
- kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego 
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy, tel. 95 7465 570

V. TRYB ODWOŁAWCZY :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData