Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Decyzja o warunkach zabudowy

PODMIOT PROWADZĄCY: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym.

Wymagane dokumenty

Wniosek, który powinien zawierać:

mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci: elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo papierowej- wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (na kserokopii pozyskanej mapy). Mapa winna być opieczętowana oryginalnymi urzędowymi pieczęciami oraz zawierać obszar niezbędny do przeprowadzenia analizy urbanistycznej, który - zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę

 1. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; warunek ten może zostać spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia),
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, a dla obiektów handlowych również powierzchni sprzedaży,  przedstawione w formie opisowej i graficznej  (na kserokopii pozyskanej mapy) (Uwaga! W formularzach umieszczono wzór załącznika graficznego do wniosku o warunki zabudowy),
 • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (dostęp może być bezpośredni do drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną lub ustanowienie stosownej służebności przechodu i przejazdu),
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • ewentualnie inne dane;
 1. w przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie udzielone przez wnioskodawcę osobie działającej w jej imieniu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Biuro Obsługi Interesanta – parter Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości nr 20, 74-320 Barlinek.
 2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP na adres /umbarlinek/skrytka (podpisując przesyłkę podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym)

 

Opłaty:

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli/współwłaścicieli/ użytkowników wieczystych/współużytkowników wieczystych nieruchomości, którzy podlegają zwolnieniu z tej opłaty. W przypadku złożenia wniosku przez dwa podmioty, z których jeden nie jest właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/ współużytkownikiem wieczystym działki objętej wnioskiem –  wniosek ten również podlega opłacie skarbowej w kwocie 598 zł (solidarność podmiotowa).

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

 

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku (parter) lub na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Nr konta : 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

Tytuł wpłaty: „ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr ……. w obr. …..”.

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wydanie decyzji o warunkach zabudowy winno nastąpić w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a[1] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. uzyskanie uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Barlinka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 

Inne informacje

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

 

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

Uwaga:

Od dnia 27.03.2024 r. jedynym obowiązującym drukiem do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy jest formularz podany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

 

 

[1] art. 29 ust. 1 pkt 1a[1] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

„Wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora”

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData