Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
29 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych 110 kV wraz z infrastrukturą teletechniczną (światłowodem) na części terenu działek o nr ewid. 151/15, 55, 53/56 i 53/49 oraz na terenie działek o nr ewid. 151/12, 54, 53/51 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
21 grudnia 2023, Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1575Z w Mostkowie
21 grudnia 2023, Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoArchiwum
21 grudnia 2023, Obwieszczenie zaktualizowanych terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "SOKÓŁ"
Archiwum
20 grudnia 2023, Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o numerze ewid. 209, położonej w obrębie Płonno.
Archiwum
15 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 34/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
13 grudnia 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/35 obr. Moczkowo, gmina Barlinek
Archiwum
01 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych 110 kV wraz z infrastrukturą teletechniczną (światłowodem) na części terenu działek o nr ewid. 151/15, 55, 53/56 i 53/49 oraz na terenie działek o nr ewid. 151/12, 54, 53/51 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
29 listopada 2023, Obwieszczenie Wójta Nowogródka Pomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 9/2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych 110 kV wraz z infrastrukturą teletechniczną (światłowodem) na części terenu działek o nr ewid. 533/1 i 534/1 obręb ewidencyjny Karsko, terenie działek o nr ewid. 159, 151 i 19 obręb ewidencyjny Sumiak, części terenu działek o nr ewid. 160/3, 162 i 195 obręb ewidencyjny Sumiak, terenie działki o nr ewid. 457/3 obręb ewidencyjny Nowogródek Pomorski, części terenu działki o nr ewid. 457/4 obręb ewidencyjny Nowogródek Pomorski, części terenu działek o nr ewid. 570, 571 i 572/1 obręb ewidencyjny Giżyn, terenie działki o nr ewid. 572/2 obręb ewidencyjny Giżyn, terenie działek o nr ewid. 97 i 71 obręb ewidencyjny Rokitno, części terenu działek o nr ewid. 22/1, 22/2 i 1 obręb ewidencyjny Rokitno, części terenu działki o nr ew
Archiwum
17 listopada 2023, Postępowanie o wydanie decyzji zmieniającej decyzję znak: RGN.V.6220.9.2023 z 26.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 8 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wód.
Archiwum
17 listopada 2023, Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o numerze ewid. 209, położonej w obrębie Płonno
Archiwum
22 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV wyprowadzonych z GPZ Mostkowo na terenie części działki o nr ewid. 9/2 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
16 listopada 2023, OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
Archiwum
10 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie czterech wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/25 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
08 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy Nr 75/2021 wydanej przez Burmistrza Barlinka w dniu 3 września 2021 r. (znak:RGPI.VII.6730.1.56.2021) dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/5 położonej w obr. ewid. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
08 listopada 2023, Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Dziedzice PV" o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na części działki o nr ewid. 337 w obr. Dziedzice, gm. Barlinek.
Archiwum
06 listopada 2023, Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Archiwum
06 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminach polowań zbiorowych w obwodach nr 265, 273 oraz 118 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „SOKÓŁ" w sezonie łowieckim 2023/2024.
Archiwum
06 listopada 2023, Obwieszczenie Wójta Nowogródka Pomorskiego o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie działek o nr ewid.: 533/1, 534/1, obr. Karsko; 159, 160/3, 162, 195, 151, 19, obr. Sumiak; 457/3, 457/4, obr. Nowogródek Pomorski; 570, 572/2, 571, 572/1, obr. Giżyn; 97, 22/1, 22/2, 71, 1, obr. Rokitno; 279, 281, 5, obr. Kinice, gm. Nowogródek Pomorski oraz na terenie działek o nr ewid. 192, 151/9, 152, 151/14, 151/11, 105/1, 50/6, 51, 52, 57, obr. Mostkowo, gm. Barlinek
Archiwum
26 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
03 listopada 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę malarni i obróbki odlewów z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji w HaCon Sp. z o. o. w Barlinku ul. Fabryczna 6, hala na dz. nr 906/1, obręb 1 Barlinek.
Archiwum
02 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie,nadbudowie i przebudowie budynku garażowo-gospodarczego, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie części, z gruntem sklasyfikowanym jako budowlany "B", działki nr ewid. 78/23 obr. Osina, gm. Barlinek.
Archiwum
03 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 327/14 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
30 października 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącego magazynu wyrobu gotowego w zakładzie Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na działkach nr 197/1, 197/2, 200/42, 2134, 200/40, 200/23, 200/24, 201, 199/3, 199/1, 198, 194/3, 200/36, 200/22, 909, 205/2, 2155/7, 2161/1, 2155/3, 203/3, 202/5 obręb 1 Barlinek, obejmującego również rozbudowę parkingu.
Archiwum
30 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV wyprowadzonych z GPZ Mostkowo na terenie części działki o nr ewid. 9/2 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
27 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
26 października 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o numerze ewid. 209 położonej w obrębie Płonno, gmina Barlinek.
Archiwum
26 października 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji zmieniającej decyzję znak: RGN.V.6220.9.2023 z 26.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek, w zakresie dopuszczenia budowy 8 ujęć wód (studni) w ramach zwykłego korzystania z wody.
Archiwum
24 października 2023, Obwieszczenie o terminach dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Artemida" w Karsku na terenie obwodu łowieckiego nr 268
Archiwum
16 października 2023, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego [znak: AP-4.747.7.2023.PM(3)] o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE w m. Barlinek, ul. Strzelecka, Lipowa, Szpitalna, Mickiewicza, 1 Maja, Św. Bonifacego i przyłącza gazu dn 63 PE RC dla potrzeb przedsiębiorstwa energetyki cieplnej SEC ENERGIA Sp. z o.o. w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego 25”
Archiwum
13 października 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie czterech wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/25 obr Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
13 października 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Barlinek Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 48 MW, na działce o nr ew. 326/14 w obrębie Rychnów, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie
Archiwum
12 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy Nr 75/2021 wydanej przez Burmistrza Barlinka w dniu 3 września 2021 r. (znak: RGPI.VII.6730.1.56.2021) dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/5 położonej w obr. ewid. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
10 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą teletechniczną (linia kablowa 110 kV ze światłowodem) na terenie części działek o nr ewid. 151/15, 151/12, 55, 54, 53/51, 53/56, 53/49 w obr. Mostkowo gm. Barlinek
Archiwum
10 października 2023, Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "NEMROD" w Lipianach, na terenie obwodu łowieckiego nr 257
Archiwum
10 października 2023, Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny, obwód łowiecki nr 267
Archiwum
05 października 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącego magazynu wyrobu gotowego w zakładzie Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na działkach nr 197/1, 197/2, 200/42, 2134, 200/40, 200/23, 200/24, 201, 199/3, 199/1, 198, 194/3, 200/36, 200/22, 909, 205/1, 205/2, 2155/7, 2161/1, 2155/3, 203/3, 202/5 obręb 1 Barlinek, obejmującego również rozbudowę parkingu
Archiwum
05 października 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie,nadbudowie i przebudowie budynku garażowo-gospodarczego, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie części, z gruntem sklasyfikowanym jako budowlany "B", działki nr ewid. 78/23 obr Osina, gmina Barlinek.
04 października 2023, Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ARTEMIDA" w Karsku na terenie obwodu łowieckiego nr 268Archiwum
02 października 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Barlinek Solar Park” o mocy przyłączeniowej o 48 MW, na działce o nr ew. 326/14 w obrębie Rychnów, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.
Archiwum
28 września 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce o numerze ewid. 267/36 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
27 września 2023, Obwieszczenie Wójta Nowogródka Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie działek o nr ewid.: 533/1, 534/1, obr. Karsko; 159, 160/3, 162, 195, 151, 19, obr. Sumiak; 457/3, 457/4, obr. Nowogródek Pomorski; 570, 572/2, 571, 572/1, obr. Giżyn; 97, 22/1, 22/2, 71, 1, obr. Rokitno; 279, 281, 5, obr. Kinice, gm. Nowogródek Pomorski oraz na terenie działek o nr ewid. 192, 151/9, 152, 151/14, 151/11, 105/1, 50/6, 51, 52, 57, obr. Mostkowo, gm. Barlinek
Archiwum
20 września 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego
Archiwum
25 września 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron i społeczeństwa z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego magazynu wyrobu gotowego w zakładzie Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na działkach nr 197/1, 197/2, 200/42, 2134, 200/40, 200/23, 200/24, 201, 199/3, 199/1, 198, 194/3, 200/36, 200/22, 909, 205/1, 205/2, 2155/7, 2161/1, 2155/3, 203/3, 202/5 obręb 1 Barlinek, obejmującego również rozbudowę parkingu.
Archiwum
25 września 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę malarni i obróbki odlewów z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji w HaCon Sp. z o.o. Barlinek ul. Fabryczna 6, hala na dz. nr 906/1 obręb 1 Barlinek
Archiwum
21 września 2023, Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "DIANA| w Myśliborzu, na terenie obwodu łowieckiego nr 269
Archiwum
14 września 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 74 położonej w obrębie Dzikowo, gmina Barlinek”.
15 września 2023, Obwieszczenie Komisji Okręgowej o kandydatach do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Archiwum
14 września 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznych 15kV wyprowadzonych z GPZ Mostkowo na terenie części działki o nr ewid. 9/2 w obr. Mostkowo gm. Barlinek
Archiwum
14 września 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
12 września 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce o numerze ewid. 267/36 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
12 września 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron i społeczeństwa z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę malarni i obróbki odlewów z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji w HaCon Sp. z o.o. Barlinek ul. Fabryczna 6, hala na dz. nr 906/1 obręb 1 Barlinek gmina Barlinek.
Archiwum
07 września 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 267/32 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
08 września 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW z możliwością realizacji w etapach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 338/1 w obr. Dziedzice, gm. Barlinek.
Archiwum
06 września 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach inwestycji pn. przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Zielnej w Barlinku na terenie części działek o nr ewid. 458, 592/14, 686/1, 688/1, 694/1, 696/1, 705/1, 707/1, 592/5, 710/1, 710/3, 710/4, 720/4, 611/6, 712/2, 714, 716, 718/2, 592/3, 592/4, 562, 586/1 w obr Barlinek 1.
Archiwum
06 września 2023, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącego magazynu wyrobu gotowego w zakładzie Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na działkach nr 197/1, 197/2, 200/42, 2134, 200/40, 200/23, 200/24, 201, 199/3, 199/1, 198, 194/3, 200/36, 200/22, 909, 205/1, 205/2, 2155/7, 2161/1, 2155/3, 203/3, 202/5 obręb 1 Barlinek, obejmującego również rozbudowę parkingu.
Archiwum
05 września 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Barlinek Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 48 MW, na działce o nr ew. 326/14 w obrębie Rychnów, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.
Archiwum
05 września 2023, Informacja o możliwości udziału w projekcie "Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi"
Archiwum
01 września 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach o nr ewid. 230/46 i 230/47 w obr. Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
04 września 2023, Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowch Koła Łowieckiego "Dolina Płoni" Barlinek, w obwodzie łowieckim nr 256, w sezonie łowieckim 2023/2024
Archiwum
01 września 2023, Informacja przesłana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Sp. z o. o. w Barlinku, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - likwidację urządzenia wodnego na dz. nr 201/3 obręb Mostkowo w miejscowości Podgórze.
Archiwum
01 września 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce o numerze ewid. 267/36 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
29 sierpnia 2023, Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych Koła Łowiecka "SZARAK" w Barlinku, w obwodzie łowieckim nr 264, w sezonie łowieckim 2023/2024
28 sierpnia 2023, Decyzja znak RGN.X.6233.1.2023 zezwalająca na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Barlinek firmie:Kacper Sasin ul. Gorzowska nr 53A, 74-320 Barlinek, NIP 5971755057. 24 sierpnia 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 74 położonej w obrębie Dzikowo, gmina Barlinek”Archiwum
11 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
11 sierpnia 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW z możliwością realizacji w etapach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 338/1 obr Dziedzice, gmina Barlinek.
Archiwum
11 sierpnia 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 267/32 obr Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
09 sierpnia 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 74 położonej w obrębie Dzikowo, gmina Barlinek”.
Archiwum
09 sierpnia 2023, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce o numerze ewid. 267/36 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
07 sierpnia 2023, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ożar Gmina Barlinek”, na działce nr 240/1 obręb Ożar.
Archiwum
03 sierpnia 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącego magazynu wyrobu gotowego w zakładzie Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na działkach nr 197/1, 197/2, 200/42, 2134, 200/40, 200/23, 200/24, 201, 199/3, 199/1, 198, 194/3, 200/36, 200/22, 909, 205/1, 205/2, 2155/7, 2161/1, 2155/3, 203/3, 202/5 obręb 1 Barlinek, obejmującego również rozbudowę parkingu.
Archiwum
03 sierpnia 2023, Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (wykonania raportu) dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Legalizacja Istniejącej przystani na jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 obręb Barlinek 2, Gmina Barlinek”.
Archiwum
02 sierpnia 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na budynek mieszkalny wielorodzinny (czterolokalowy) na działce o nr ewid. 230/18 w obr Moczkowo, gmina Barlinek (działka po podziale geodezyjnym o nr ewid.: 230/46 i 230/47).
Archiwum
31 lipca 2023, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce o numerze ewid. 267/36 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
28 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 5/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu myśliborskiego.
31 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach inwestycji pn. przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Zielnej w Barlinku na terenie części działek o nr ewid. 458, 592/14, 686/1, 688/1, 694/1, 696/1, 705/1, 707/1, 592/5, 710/1, 710/3, 710/4, 720/4, 611/6, 712/2, 714, 716, 718/2, 592/3, 592/4, 562, 586/1 w obr Barlinek 1.Archiwum
28 lipca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Barlinek Solar Park” o mocy przyłączeniowej o 48 MW, na działce o nr ew. 326/14 w obrębie Rychnów.
Archiwum
27 lipca 2023, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Archiwum
27 lipca 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek.
Archiwum
25 lipca 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 210/66 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
25 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy Nr 75/2021 wydanej przez Burmistrza Barlinka w dniu 3 września 2021 r. (znak: RGPI.VII.6730.1.56.2021) dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/5 położonej w obr. ewid. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
24 lipca 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 241 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
21 lipca 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie punktu zbierania odpadów, w tym ich przetwarzania i przeładunku na części działki o nr ewid. 733 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
18 lipca 2023, Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4"Play"
Archiwum
20 lipca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARLINKA o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy nr 69/2022 z dnia 09.01.2023 r. znak: RN.VI.6730.1.14.2022 dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy ul. Różanej na działkach o nr ewid.: 148/14, 151/4, 152, 141/4, 143 w obrębie Barlinek 2, gmina Barlinek
Archiwum
19 lipca 2023, Podanie do publicznej wiadomości informacji o opracowanym raporcie na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę malarni i obróbki odlewów z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji w HaCon Sp. z o.o. Barlinek ul. Fabryczna 6, hala na dz. nr 906/1 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
14 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 14/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
13 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 267/35 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
10 lipca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na: Budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania” na działce o numerze ewid. 267/36 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
07 lipca 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 210/66 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”
Archiwum
07 lipca 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 241 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”
Archiwum
04 lipca 2023, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Barlinka Nr 5/2023 znak: RN.VI.6730.1.5.2023 z dnia 08.05.2023 r.
Archiwum
06 lipca 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek
Archiwum
06 lipca 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie punktu zbierania odpadów, w tym ich przetwarzania i przeładunku na części działki o nr ewid. 733 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
04 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.06.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
04 lipca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Legalizacja Istniejącej przystani na jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 obręb Barlinek 2, Gmina Barlinek”.
Archiwum
03 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zagospodarowaniem terenu i murami oporowymi na działce o nr ewid. 460/90 w obr. Barlinek 2, m.Barlinek gm. Barlinek
Archiwum
03 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach inwestycji pn. przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Zielnej w Barlinku terenie części działek o nr ewid. 458, 592/14, 686/1, 688/1, 694/1, 696/1, 705/1, 707/1, 592/5, 710/1, 710/3, 710/4, 720/4, 611/6, 712/2, 714, 716, 718/2, 592/3, 592/4, 562, 586/1 w obr. Barlinek 1
Archiwum
27 czerwca 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Moczkowo o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 34/1 i 34/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
28 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 241 i 210/66 obr. Ożar, gmina Barlinek
Archiwum
20 czerwca 2023, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego, w sprawie wydania decyzji 137/2023, znak: WB.6740.1.173.2023.MF, z dnia 20 czerwca 2023 r. o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi - ul. Polana Lecha w Barlinku.
Archiwum
26 czerwca 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. 293/1 obręb Dziedzice, gm. Barlinek”.
Archiwum
21 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku jednorodzinnego, mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 267/35 obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
21 czerwca 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 241 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
21 czerwca 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 210/66 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
19 czerwca 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie punktu zbierania odpadów, w tym ich przetwarzania i przeładunku na części działki o nr ewid. 733 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
19 czerwca 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek.
Archiwum
12 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu myśliborskiego.
Archiwum
12 czerwca 2023, Wydana została decyzja dotycząca zmiany decyzji znak: RGN.VIII.6220.5.2020 z 25.05.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach ewid. 477/2, 477/3 obręb Barlinek 2.
Archiwum
06 czerwca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 74 położonej w obrębie Dzikowo, gmina Barlinek”.
Archiwum
06 czerwca 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Moczkowo o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 34/1 i 34/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
06 czerwca 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. 293/1 obręb Dziedzice, gm. Barlinek”.
Archiwum
05 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach inwestycji pn. przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Zielnej w Barlinku terenie części działek o nr ewid. 458, 592/14, 686/1, 688/2, 694/1, 696/1, 705/1, 707/1, 592/5, 710/1, 710/3, 710/4, 720/4, 611/6, 712/2, 714, 716, 718/2, 592/3, 592/4, 562, 586/1 w obr. Barlinek 1
Archiwum
09 maja 2023, Informacja Starosty Myśliborskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play" nr MSB 0206 A, składającej się z wieży typu MONOBOT M-24 o wysokości całkowitej 25 m n.p.t wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przy ul. Kombatantów, w miejscowości Barlinek, gmina Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 2119/5 (321001_4.0001.2119/5) i 2119/7( 321001_4.0001.2119/7), obręb 321001_4.0001, Barlinek 1
Archiwum
05 czerwca 2023, Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od wydanej w dniu 8 maja 2023r. decyzji nr 5/2023 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku garażowo-gospodarczego, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr ewid. 78/23 obr. Osina, gm. Barlinek.
Archiwum
02 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 241 i 210/66 w obr. Ożar gm. Barlinek
Archiwum
02 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek o nr ewid. 2132/3, 7/3 i 7/2 w obr. Barlinek 2.
Archiwum
30 maja 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Płonno” o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie.
Archiwum
31 maja 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach ewid. 477/2, 477/3 obręb Barlinek 2.
24 maja 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem na działce 460/90 obr. Barlinek 2, gm. BarlinekArchiwum
23 maja 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o klatkę schodową oraz budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce 115/118, obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
22 maja 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach ewid. 477/2, 477/3 obręb Barlinek 2.
Archiwum
19 maja 2023, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 241 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
18 maja 2023, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 210/66 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”
Archiwum
18 maja 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Płonno” o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, na działkach ewidencyjnych nr 288/1, 290/17, 292 w obrębie Płonno.
Archiwum
17 maja 2023, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
17 maja 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.05.2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
Archiwum
16 maja 2023, Informacja o sprzedaży końcowej węgla
Archiwum
15 maja 2023, Informacja Starosty Myśliborskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play" nr MSB 0203 E, składającej się z wieży typu BOT E2/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, w miejscowości Osina, gmina Barlinek, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 108/1( 321001_5.0011.108/1 ), obręb 321001 5.0011, Osina.
16 maja 2023, NOWA TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI od 16.05.2023 r.Archiwum
11 maja 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV polegającej na demontażu fragmentu sieci napowietrznej i budowie sieci kablowej wraz ze słupami na terenie działki o nr ewid. 460/95 położonej w obr. Barlinek 2.
Archiwum
10 maja 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Moczkowo o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 34/1 i 34/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
10 maja 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek o nr ewid. 2132/3, 7/3 i 7/2 w obr. Barlinek 2
Archiwum
09 maja 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego na budowie farmy fotowoltaicznej o 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną etapowo lub w całości na terenie działki o nr. ewid. 28/10 w obr. Strąpie gm. Barlinek
Archiwum
08 maja 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. 293/1 obręb Dziedzice, gm. Barlinek”
Archiwum
28 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 267/31 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
27 kwietnia 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie punktu zbierania odpadów, w tym ich przetwarzania i przeładunku na części działki o nr ewid. 733 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
27 kwietnia 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
24 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
26 maja 2023, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach ewid. 477/2, 477/3 obręb Barlinek 2.
Archiwum
20 kwietnia 2023, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. 293/1 obręb Dziedzice, gm. Barlinek”
Archiwum
20 kwietnia 2023, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Moczkowo o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 34/1 i 34/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
17 kwietnia 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Płonno” o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, na działkach ewidencyjnych nr 288/1, 290/17, 292 w obrębie Płonno.
Archiwum
18 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV polegającej na demontażu fragmentu sieci napowietrznej i budowie sieci kablowej wraz ze słupami na terenie działki o nr ewid. 460/95 położonej w obr. Barlinek 2.
Archiwum
13 kwietnia 2023, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek.
Archiwum
14 kwietnia 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 44 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”.
Archiwum
14 kwietnia 2023, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną etapowo lub w całości na terenie działki o nr ewid. 28/10 w obr. Strąpie gm. Barlinek
Archiwum
06 kwietnia 2023, Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Sp.z o.o. w Barlinku na wykonanie urządzeń wodnych - likwidacja studni głębinowych w obrębie Dziedzice zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Stara Dziedzina.
Archiwum
11 kwietnia 2023, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach ewid. 477/2, 477/3 obręb Barlinek 2.
Archiwum
06 kwietnia 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek
Archiwum
06 kwietnia 2023, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 241 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
05 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o ponownym rozpatrzeniu sprawy o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 241 i 210/66 w obr. Ożar, gm. Barlinek w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 702/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. uchylającym decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie znak: SKO/PG/420/2784/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Barlinka nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. dla wyżej wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.
Archiwum
05 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 267/31 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
04 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu postanowienia o zwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy Nr 75/2021 wydanej przez Burmistrza Barlinka w dniu 3 września 2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/5 położonej w obr. ewid. Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
03 kwietnia 2023, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 210/66 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
03 kwietnia 2023, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. 293/1 obręb Dziedzice, gm. Barlinek”
Archiwum
03 kwietnia 2023, Zakończenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo – gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową na działce 78/23 obr. Osina, gm. Barlinek.
Archiwum
31 marca 2023, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku.
Archiwum
20 marca 2023, Zawiadomienie Starosty Myśliborskiego o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze gminy Barlinek.
Archiwum
27 marca 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 44 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”
Archiwum
27 marca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 92/13 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek.
Archiwum
24 marca 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa układu ciepłowniczego zasilanego biomasą w zakładzie Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie na działkach nr 199/3, 201,197/1, 200/23, 200/42, 2134 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
20 marca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Płonno” o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, na działkach ewidencyjnych nr 288/1, 290/17, 292 w obrębie Płonno.
Archiwum
20 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 3/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Archiwum
20 marca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji zmieniającej decyzję znak: RGN.VIII.6220.5.2020 z 25.05.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach ewid. 477/2, 477/3 obręb Barlinek 2.
Archiwum
17 marca 2023, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego polegającego na: Montażu nowej linii regeneracji mas formierskich z filtrem tkaninowym wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji, na działkach nr 25/2, 25/24, 25/33 obręb 1 Barlinek w HaCon Sp. z o.o. Barlinek ul. Fabryczna 6.
Archiwum
16 marca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 210/66 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
15 marca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. 293/1 obręb Dziedzice, gm. Barlinek”.
Archiwum
15 marca 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej nr ewid. 241 położonej w obrębie Ożar, gmina Barlinek”.
Archiwum
15 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego 3-stanowiskowego z zapleczem magazynowo - socjalnym i pomieszczeniem biurowym na działce 230/44 obr. Moczkowo, gm Barlinek.
Archiwum
08 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy Nr 75/2021 wydanej przez Burmistrza Barlinka w dniu 3 września 2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/5 położonej w obr. ewid. Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
07 marca 2023, Wydana została decyzja dotycząca postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Mostkowo o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, działka nr ewid. 206/4 obręb Mostkowo, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.
Archiwum
02 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 225 mm w ramach inwestycji pn. remont – ulepszenie gazociągu średniego ciśnienia dn 200 mm w m. Barlinek ul. Jeziorna na części terenu działki o nr ewid. 224/2 położonej w obr. Barlinek 2.
Archiwum
28 lutego 2023, Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 44 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”.
Archiwum
28 lutego 2023, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Moczkowo o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 34/1 i 34/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
28 lutego 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek
Archiwum
27 lutego 2023, Wydana została decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 26/10 obręb Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
27 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV polegająca na demontażu fragmentu sieci napowietrznej i budowa sieci kablowej wraz z słupami na terenie działki o nr ewid. 460/95 w obr Barlinek 2
Archiwum
27 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr ewid. 2132/3, 7/2 i 7/3 w obr Barlinek 2
Archiwum
22 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego 3-stanowiskowego z zapleczem magazynowo - socjalnym i pomieszczeniem biurowym na działce 230/44 Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
20 lutego 2023, Realizacja przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu centralnej instalacji odciągowej z hali zalewu i hali formierni wraz z filtrem węglowym do adsorpcji substancji odorowych z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji na dz. nr 25/2 obr. 1 Barlinek, w HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6
Archiwum
20 lutego 2023, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.2023 r. dotyczące wydania decyzji nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa Obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - etap II
Archiwum
17 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Archiwum
16 lutego 2023, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 26/10 obręb Moczkowo, gmina Barlinek
Archiwum
09 lutego 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17/2 położonej w obrębie Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
09 lutego 2023, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Moczkowo o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 34/ i 34/2 obręb Moczkowo.
Archiwum
03 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03.02.2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
08 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 06.02.2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Archiwum
07 lutego 2023, Przesłano uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 44 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”
Archiwum
07 lutego 2023, Wydana została decyzja dotycząca postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 121/6 obręb Dzikówko, w miejscowości Dzikówko gmina Barlinek.
Archiwum
06 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z PE o średnicy DN 225 mm w ramach inwestycji pn. remont - ulepszenie gazociągu średniego ciśnienia DN 200 mm w m. Barlinek ul. Jeziorna na terenie części działki o nr ewid. 224/2 w obr. 2 Barlinek
Archiwum
03 lutego 2023, Wydana została decyzja zmieniająca decyzję z 12.03.2020 r. znak: RGN.VIII.6220.17.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ujęcia wód podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 25/15 obręb 1 Barlinek w HaCon Sp. z o.o. Barlinek ul. Fabryczna 6.
Archiwum
03 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB0207A na terenie działek o nr ewid. 2132/4 i 2132/1 położonych w obr. Barlinek 2.
Archiwum
27 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z 27 stycznia 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Barlinek w roku 2023.
Archiwum
26 stycznia 2023, Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 26.01.2023 r. o sygnaturze PIW.Z.913.23.2023 ws. wprowadzenia przez Wielką Brytanię środków specjalnych odnoszących się do przemieszczeń handlowych psów, kotów i fretek.
Archiwum
10 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku - działki nr 148/14, 151/4, 143 obr. Barlinek 2.
Archiwum
11 stycznia 2023, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 26/10 obręb Moczkowo, gmina Barlinek
Archiwum
10 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania dewizowego organizowanego przez Koło Łowieckie „Sokół” w Szczecinie w sezonie łowieckim 2022/2023, na terenie obwodu łowieckiego 265.
Archiwum
10 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" nr MSB0207A na terenie działek o nr ewid. 2132/4 i 2132/1 położonych w obr. 2 Barlinek
Archiwum
02 stycznia 2023, Pismo do hodowców drobiu Powiatu Myśliborskiego w sprawie szerzenia się wirusa grypy ptaków
Archiwum
03 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania dewizowego organizowanego przez Koło Łowieckie „SZARAK” na terenie obwodu łowieckiego 264.