Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ  POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH

ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

na terenie Gminy Barlinek

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

2. Załączniki do wniosku:

   • wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży, oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 1. OPŁATY:
   1.  

1. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia i wynosi:

 1. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
 2. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkohol (z wyjątkiem piwa);
 3. 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
   1.  

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożony dokument pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej  są pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz udzielone: mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

   1.  

3. Opłatę  za wydanie zezwolenia na wyprzedaż oraz skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub na konto bankowe w GBS Barlinek Nr:

34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

   Tytuł przelewu:

„opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych”

„opłata skarbowa za pełnomocnictwo”

 

 1. TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie później niż w ciągu miesiąca.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

tel. 95-74-65-559

e-mail: ewidencjafirm@barlinek.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Burmistrza Barlinka wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

 1. UWAGI:
 1. Zezwolenie na wyprzedaż wydawane jest przedsiębiorcom, których zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
  1. likwidacja punktu sprzedaży,
  2. upływ terminu ważności zezwolenia,
  3. zmiana rodzaju działalności  punktu sprzedaży,
  4. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  5. niezłożenie w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty  w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.
 2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 3. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 4. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż, o którym wyżej mowa.
 5. Zezwolenie może być odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po uprzednim dokonaniu opłaty za wydanie zezwolenia.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData