Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barlinek, wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub inwestycji celu publicznego, rewitalizacji.

PODMIOT PROWADZĄCY: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Podstawa prawna: art. 217 §§ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o:

 1. przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 2. przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub funkcji proponowanej przez Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, 
 3. przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach inwestycji celu publicznego,
 4. przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz potwierdzenia objęcia nieruchomości uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji/Specjalną Strefę Rewitalizacji,
 5. przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, wydanych dla nieruchomości decyzjach
  o warunkach zabudowy lub decyzji inwestycji celu publicznego oraz potwierdzenia objęcia nieruchomości uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji/Specjalną Strefę Rewitalizacji,
 6. objęcie nieruchomości uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji/ Specjalną Strefę Rewitalizacji w trybie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

 Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta – parter Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 lub koresponden-cyjnie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości nr 20, 74-320 Barlinek.

Opłaty:

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

UWAGA: Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. II SA/Po 723/18 – opłata skarbowa w kwocie 17 zł pobierana jest od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia  określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od każdego dokumentu zaświadczenia, które może zawierać w swojej treści więcej niż jedno zaświadczenie. Jako odrębne należy zatem traktować zaświadczenia dotyczące różnych materii (najczęściej materie te regulowane są różnymi ustawami), co oznacza, że potwierdzenie stanów prawnych objętych różnymi materiami będzie stanowiło WIELOKROTNOŚĆ wskazanej stawki 17 zł.  

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu (parter) lub na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Nr konta : 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

Tytuł wpłaty: „ Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z mpzp, SUiKZP, decyzji o wz lub icp, rewitalizacji[1] dla dz. nr ……. w obr. …..”.

Termin i sposób załatwienia:

Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administra-cyjnego. Kodeks stanowi, że sprawy należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Forma załatwienia sprawy:
Zaświadczenie doręczone zostanie stronie za pisemnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zaświadczenie strona może odebrać osobiście w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

UWAGI:

W myśl Kodeksu postepowania administracyjnego:

Art. 261 § 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie
z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.

 

[1] Wybrać treść zgodną ze złożonym wnioskiem

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData