Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704

www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

na terenie Gminy Barlinek

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów do wglądu):
 1. pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. kopia stałego/łych zezwolenia/ń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia/ń – nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Barlinka.
 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

 1. OPŁATY:
 1. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia i wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj.:
 1. 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożony dokument pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej  są pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz udzielone: mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

 1. Opłatę za zezwolenie jednorazowe oraz skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub na konto bankowe w GBS Barlinek Nr:

34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

   Tytuł przelewu:

„opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”

„opłata skarbowa za pełnomocnictwo”

 

 1. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

tel. 95-74-65-559

e-mail: ewidencjafirm@barlinek.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Burmistrza Barlinka wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

 1. UWAGI:
 1. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem imprezy.
 2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 3. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres 2 dni przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży lub zezwolenia kateringowe oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 4. Warunkiem prowadzenia jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 1. posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;
 2. wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 5. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 6. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 7. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 1. Zezwolenie może być odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po uprzednim dokonaniu opłaty za wydanie zezwolenia.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData