Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

POTWIERDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

na terenie Gminy Barlinek

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1.  Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2.  Załączniki do wniosku – kopie (oryginały dokumentów do wglądu):
 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (tytułem prawnym jest np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia lokalu lub prawo własności albo własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu),*
 2. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (udzielenie zgody jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego w budynkach, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe potrzebna jest uchwała wspólnoty – zgoda powinna zawierać informację o uchwale wspólnoty),*
 3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,*

* dokumenty, na podstawie których udzielono zezwolenia zmarłemu przedsiębiorcy

 1. Sprawy związane z uzyskaniem decyzji potwierdzającej możliwość wykonywania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może załatwić zarządca sukcesyjny lub jego pełnomocnik. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

 1. OPŁATY:
 1. Zarządca sukcesyjny jest zobowiązany do wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Opłaty za rok kalendarzowy wynoszą:
 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Opłaty uzależnione są od wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i ustalone na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy w tym zakresie, który jest obowiązany do jego złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
 2. Jeżeli wartość sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 1. 37 500 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37 500 zł dla napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – opłata wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77 000 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – opłata wnosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 1. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości określonych w punkcie 4, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
 2. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego.
 3. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.
 4. W roku utraty ważności zezwolenia nie ma możliwości rozłożenia opłaty na raty i wnosi się ją w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w przeliczeniu na dni ważności zezwolenia (opłata jednorazowa).
 5. Terminy płatności ww. opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły poprzez kalendarzowe daty ich upływu. Przepisy te nie przewidują jakichkolwiek odstępstw w tym zakresie, a w szczególności wydłużenia wyznaczonych terminów związanych z sytuacją „przypadania” końca terminu w dzień wolny od pracy, jakim jest sobota i niedziela.
 6. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożony dokument pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej  są pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz udzielone: mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

 1. Opłatę za zezwolenie oraz skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku lub na konto bankowe w GBS Barlinek Nr:

34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

   Tytuł przelewu:

    „opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”

                                   „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”

 

 1. TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

tel. 95-74-65-559

e-mail: ewidencjafirm@barlinek.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. od postanowienia Burmistrza Barlinka o zakazie wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przysługuje złożenie zażalenia  za pośrednictwem  Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wnioskodawcy,
 2. od decyzji Burmistrza Barlinka dot. możliwości wykonywania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium  w Szczecinie  za pośrednictwem Burmistrza,  w terminie 14 dni  od  dnia doręczenia  decyzji  wnioskodawcy.

 

Odwołania składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

 1. UWAGI:
 1. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 2. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 1. posiadanie zezwolenia;
 2. wniesienie opłaty;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty;
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

 1. Zezwolenie cofa się w przypadku:
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
 1. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 2. sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych,
 3. sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w domach wypoczynkowych;
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych za rok poprzedni;
 5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 6. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 1. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 2. Zezwolenie wygasa w przypadku:
 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
 1. złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych za rok poprzedni lub
 2. wniesienia opłaty  za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 1. W przypadku nie złożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych za rok poprzedni, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym terminie 30 dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po tym terminie zezwolenie wygasa.
 2. W przypadku nie dokonania w terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym terminie 30 dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwolenia. Po tym terminie zezwolenie wygasa.
 3. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania  opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
   1.  

1. Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData