Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7841-063
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące

1. art.24 ust.1,2 pkt 1,ust 4, art.25, art.26, art.27, art.28, art.32, ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).
2. art. 24 ust. 1, 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 4, art. 25 ust 2, ust 3 i ust 4, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, ust. 2, art. 32 ust. 2, 3, 4, ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz.1306 ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. Nr 225 poz.1628 z późn. zm.).


POBYT STAŁY  


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz:
2. „ Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące”
(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka). -druk zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury,
2. Dowód osobisty.
3. Dokument poświadczający tytuł prawny lokalu ( np. umowa cywilno - prawna , wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) tej osoby (podmiotu), która potwierdziła na formularzu fakt pobytu meldującego się.
4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
   - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
   - dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
5. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o    zameldowaniu na pobyt stały.
6. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (opłata skarbowa – 17,00 zł)
Pełnomocnictwo do dokonania czynności zameldowania udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawi ustawy o opłacie skarbowej.
Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.


II. OPŁATY:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17,00zł.
3. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności zameldowania na pobyt czasowy – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu
nr konta: 34835500090000038720000016


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności, tel. 095 784 10 63


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.


VI.UWAGI:
1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego" /Permanent Residence  Registration Form/ potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego  można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
5. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData