Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek?

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej;
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 

Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku?

 1. Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
 3. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiera wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Gdzie złożyć dokumenty?

Urząd Miejski w Barlinku:

w poniedziałek, w godz. 8:00-16:00
od wtorku do piątku, w godz. 7:00-15:00,

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Niepodległości 20,
74-320 Barlinek,
tel. 95 746 55 40,
fax 95 746 17 04,
e-mail: umig@barlinek.pl.

 

Uwagi:

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Zasady przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim

 1. W zakresie zadań wykonywanych przez referaty przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w tych referatach każdego dnia, w godzinach pracy.
 2. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do Sekretarza.
 3. Burmistrz Barlinka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 08.00-10.00 i 15:00-16.30, zastępca Burmistrza w każdy poniedziałek w godz. 10:00-15:00.
 4. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miejskiego, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają przed podjęciem ich załatwienia ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko ds. obsługi interesanta.
 5. W przypadkach, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna jednostka organizacyjna, podporządkowana lub nie podporządkowana Burmistrzowi, albo organ samorządu terytorialnego – przekazuje się ją właściwej jednostce (organowi).

 

Podstawa prawna:

 • Kodeks postępowania administracyjnego ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.23),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData