Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek

Tel. +48 95 7462-450                                                           www.barlinek.pl
Fax. +48 95 7461-704                                                          umig@barlinek.pl
herb Barlinka

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm).

I. Wymagane dokumenty (zgodnie z art. 8a ust. 5, art. 25, art. 26 i art. 53 ust. 1  ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art.6 ust. 1 pkt. 3, art. 6 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej):

Wniosek organizatora o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - wniosek wypełniony na wzorze zamieszczonym w BIP Barlinek zawierający:

 1. Nazwę organizatora przedsięwzięcia.
 2. Termin organizowanej imprezy masowej lub terminarz imprez cyklicznych (rozgrywek ligowych).
 3. Miejsce organizacji imprezy masowej.
 4. Przewidywaną liczbę uczestników.

Do ww. wniosku organizator imprezy załącza następującą dokumentację i informacje:

 1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający: 
 1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,  
 3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,  
 4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 5. oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 1. instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia), z zastrzeżeniem ust.2;
 2. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 1. informację o:
 1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,  
 2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
 3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 1. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 2. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 3. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 4. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;
 5. kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej – w przypadku imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny;
 6. kopię opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia;
 7. kopię opłaty skarbowej w przypadku udzielenia pełnomocnictwa;
 8. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu.

Co najmniej na 14 dni przed planowaną imprezą, organizator dołącza:

 1. opinię  Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu;
 2. opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu;
 3. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu;
 4. opinię Kierownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie;

II. Wymagane opłaty

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 - zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku zezwolenia (art.6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej), a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 - zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty skarbowe winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]" w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 lub na konto bankowe: w GBS w Barlinku nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016.

 

III. Termin i tryb realizacji sprawy

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Burmistrza Barlinka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wniosek  należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku
ul. Niepodległości 20, lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek.

Organizator - nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej -  zwraca się również do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, a także dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Ww. opinie właściwych miejscowo komendantów wraz z pozostałymi załącznikami organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Burmistrz Barlinka wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. 

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Referat Ogólnoorganizacyjny, tel. 95 7465 557, lub 95 7465 550;

e-mail: umig@barlinek.pl

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji organu, o której mowa w art. 29 i w art. 32 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 70-207,  ul. Plac Batorego 4, za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 VI. Uwagi

Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej:

W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Barlinka, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Barlinka wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData