Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Tel. +48 95 74 62 450
Fax. +48 95 74 61 704

www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Decyzja
o przeniesieniu decyzji
o warunkach zabudowy 

PODMIOT PROWADZĄCY: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagane dokumenty:

Wniosek, który powinien zawierać:

  1. Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja, o wyrażeniu zgody na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu.
  2. Oświadczenie strony, na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja, o przejęciu wszystkich warunków w niej zawartych.
  3. Kopia decyzji o warunkach zabudowy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta – parter Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 lub koresponden-cyjnie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości nr 20, 74-320 Barlinek.

Opłaty:

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach  zabudowy.

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o prześnienie decyzji o warunkach zabudowy i wynosi 56,00 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku (parter) lub na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Nr konta : 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

Tytuł wpłaty: „ Opłata skarbowa za prześnienie decyzji o warunkach zabudowy nr ……… w z dnia ………… dla działki nr …….. w obr. ……..”.

Termin i sposób załatwienia:

Do postępowania w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks stanowi, że sprawy należy załatwiać bez zbędnej zwłoki i podaje dwa terminy (dla spraw w I instancji) – miesiąc dla wszystkich kategorii spraw oraz dwa miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Barlinka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData