Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).


 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, które powinno zawierać:
oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego,
określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
- realizację innych zadań statutowych,
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
Załączniki do wniosku:
dokument potwierdzający dysponowanie lokalem przeznaczonym na siedzibę szkoły lub placówki,
pozytywna opinia właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna, i najbliższym jej otoczeniu,
potwierdzenie osobowości prawnej (aktualny odpis KRS),
statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowane w danej formie (zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania).
W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:
wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
zobowiązanie do przestrzegania wymogów zawartych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).

 

II. OPŁATY:
Brak opłat.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Burmistrz Barlinka w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia dokonuje wpisu wydając zaświadczenie o wpisie, lub odmawia dokonania wpisu wydając decyzję o odmowie wpisu.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Ul. Niepodległości 20
Tel: 95 7465 594
e-mail: oswiata@barlinek.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

 

VI. UWAGI:
Brak.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData