Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGPI.III.271.11.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO.

 

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi zarządzania projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem projektu pn. „Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku”.

 

Projekt jest realizowany jest z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.09.03.00-00-32-026/18-00 z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe beneficjenta (Zamawiającego):

Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

NIP 597 164 84 91

tel. 95 746 55 40

faks 95 746 17 04

umig@barlinek.pl

Konto bankowe: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Numer konta bankowego: 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013

PEPPOL: 597-164-84–91

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego przy realizacji zamówienia publicznego na zadanie wykonywane w formule zaprojektuj i wybuduj p.n. „Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku”, a w szczególności:
 • zarządzanie, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją prac projektowych,
 • nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych,
 • kontrola rozliczeń kosztów zadania,
 • kontrola zgodności realizacji robót z warunkami  umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.09.03.00-00-32-026/18-00 z dnia 13 grudnia 2018 r.
 1. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane objętego usługą zarządzania projektem wraz z nadzorem inwestorskim  i kontrolowaniem projektu obejmuje:
 1. Wykonanie na podstawie pozwolenia na budowę nr 80/2017 z dnia 14.03.2017 ciągu pieszo-jezdnego zapewniającego dostęp do Centrum wraz z parkingiem i niezbędnym uzbrojeniem („Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” -  Etap 2.1 Budowa drogi wewnętrznej), w tym m.in. drogi wewnętrznej z kostki betonowej o powierzchni 490 m2, miejsc postojowych z kostki betonowej o powierzchni 580 m2, sieci wodociągowej o długości 56 mb, sieci kanalizacji sanitarnej o długości 15,5 mb, sieci kanalizacji deszczowej o długości 81 mb, przykanaliaków do wpustów ulicznych o łącznej długości 28 mb (4 wpusty), instalacji oświetleniowej o długości 160mb (7 lamp), małej architektury i zieleni.
 2.  Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania terenu przyległego do Jeziora Barlineckiego, w tym m.in. obiektu rekreacyjnego zawierającego sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze i wiatę rekreacyjną wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, plaży w postaci trawiastej polany rekreacyjnej, altany wejściowej z ławkami i tablicą edukacyjną, stacji rowerowej, stacji edukacyjnych z tablicami edukacyjnymi, nawierzchniami i wyposażeniem, pomostu rekreacyjnego pełniącego funkcję punktu widokowego, pomostu do cumowania, integracyjnego placu zabaw wraz z nawierzchniami i wyposażeniem, strefy fitness wraz z nawierzchniami i wyposażeniem, strefy rekreacyjnej z polaną piknikową, boiskiem do siatkówki plażowej, nawierzchniami i wyposażeniem, nawierzchni pieszo-rowerowej ścieżki dojazdowej i placów, ścieżek pieszych, obiektów małej architektury służących rekreacji i wypoczynkowi, rekreacyjnych nawierzchni zielonych, oświetlenia i monitoring terenu,

          nasadzeń ozdobnych.

 1. Dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2) lit. b) wykonawca robót budowlanych ma obowiązek wykonać  pełnobranżowy projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji.
 2. Szczegółowy opis zakresu inwestycji wskazany jest w następującej dokumentacji:
 1. Projekt budowlano wykonawczy „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” (teczki nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) – załącznik nr 1,
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” - załącznik nr 2,
 3. Rys. nr 1 Obiekt: „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” pod rozwój działalności turystycznej”. Treść: „Zakres objęty inwestycją (2.1)” – załącznik nr 3,
 4. Program funkcjonalno-użytkowy obiektu „Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej” w Barlinku - załącznik nr 4,
 5. Wymagania dotyczące toalety – załącznik nr 5.
 1. W stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt 4) Zamawiający dokonał następujących uszczegółowień:
 1. Projekt budowlano wykonawczy „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” opisuje szeroki zakres prac. W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać roboty w zakresie określonym w rysunku nr 1 „Zakres objęty inwestycją (2.1)” (załącznik nr 3). Pozostałe roboty opisane w dokumentacji wskazanej w pkt 4) lit. a) nie stanowią przedmiotu zamówieni.
 2. Zmawiający rezygnuje z wykonania dwóch sanitariatów w obiekcie rekreacyjnym położonym na placu na cyplu (pkt 1.6.2 PFU). W miejsce należy wykonać toaletę według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – wymagania dotyczące toalety” (załącznik nr 5). Toaleta ta ma być umieszczona w obszarze placu wejściowego.
 3. Dla ławek, śmietników i latarni parkowych Zamawiający wymaga zachowania podobnego charakteru wystroju jak w przypadku elementów małej architektury i opraw zastosowanych przy realizacji zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, gdzie użyto koszy betonowych Rubin 40, ławek żeliwnych typ „Pomorska” i opraw ELBA LED  na słupach Rosa S-40W. Zamawiający nie wymaga zastosowania powyższych typów, a jedynie zachowanie spójnego z nimi wystroju.
 4. Boisko do siatkówki plażowej należy wykonać jako piaskowe z obrzeżem bezpiecznym.  
 5. Zamawiający rezygnuje z wykonania następujących urządzeń siłowni plenerowej: biegacz, jeździec, orbitek i steper. Zamiast nich należy zainstalować następujące urządzenia: pajacyk podwójny na pylonie, wioślarz podwójny na pylonie, narciarz podwójny na pylonie oraz rowerek podwójny na pylonie.
 6. Zamawiający dopuszcza na etapie projektowym zmiany rozwiązań zaproponowanych w PFU spowodowane szczególnymi warunkami terenowymi, uzyskanymi uzgodnieniami, poprawą warunków eksploatacji projektowanego obiektu itp. – niedopuszczalne jest jednak odstępstwo od ogólnej koncepcji określonej w PFU. Na odstępstwa wymagana jest bezwzględnie zgoda Zamawiającego. 
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy i odstąpienia od wykonania robót budowlanych po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokumentów równoważnych.
 8. Zamawiający dopuszcza się podział dokumentacji projektowej na części i uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń lub zaświadczeń o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót budowlanych sukcesywnie.
 1. Wspólnotowy słownik zamówień CPV:

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli

71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

 1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, zwanego Inżynierem Kontraktu określa projekt umowy (załącznik nr 4).
 1. Termin realizacji umowy:
 1. Termin wykonywania usługi rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i trwa do dnia upływu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
 2. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę i/lub zaświadczeń o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – do 31 stycznia 2021 r.;
 3. Termin zakończenia realizacji ciągu pieszo-jezdnego zapewniającego dostęp do Centrum wraz z parkingiem i niezbędnym uzbrojeniem – do 30 listopada 2020 r.
 4. Termin zakończenia realizacji, podpisania protokołu końcowego odbioru robót i uzyskania przez ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego planowany jest do 30 czerwca 2021 r.
 5. Okres wykonania usługi ulega przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych i dokonanie stosownych odbiorów.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zapytania o wartości nie mniejszej niż jego cena ofertowa. 

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie (załącznik nr 7).  

 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 1. co najmniej jedną osobą koordynującą pracę zespołu  inżyniera kontraktu w zakresie weryfikacji programu funkcjonalno-użytkowego, opiniowania dokumentacji projektowej i przetargowej oraz realizacji inwestycji,
 2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej oraz minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe,
 3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 4. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 5. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 6. co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę w zakresie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wykonawcy,

Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla danej z funkcji.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.2018.2272).

Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 7) oraz kopii uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazały się wykonaniem:
 1. co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu nadzoru inwestorskiego dla budowy drogi lub innej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 każda,
 2. co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu nadzoru inwestorskiego dla budowy i/lub przebudowy pomostu o powierzchni minimum 40,00m2,
 3. co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości minimum 80m.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie (załącznik nr 7) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

 1. Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na zasadzie spełnia-nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnień lub wyjaśnień do ofert.
 1. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert przyjmując jako kryterium najniższą cenę.

 1. Termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20.
 2. Termin składnia ofert: 05 maja 2020 r., do godziny 1500

UWAGA: Powyższy termin oznacza ostateczny termin wpływu oferty do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, a nie termin wysłania oferty

 1. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

Waldemar Kościukiewicz tel. 95 746 55 77 lub 691 860 650, e-mail: inwestycje3@barlinek.pl

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania:

Warunki wprowadzania zmian do zawartej w wyniku niniejszego postepowania umowy określone zostały w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 8)

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy – jest niezmienne w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
 2. Termin płatności: do 30 dni.
 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości złożonej przez siebie oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 1. w pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

 1. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
 2. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania określa projekt umowy (załącznik nr 8).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia lub odstąpienia od wyboru wykonawcy w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 1. Załączniki:
 1. Projekt budowlano wykonawczy „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” (teczki nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)
 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”
 3. Rys. nr 1 Obiekt: „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” pod rozwój działalności turystycznej”. Treść: „Zakres objęty inwestycją (2.1)”
 4. Program funkcjonalno-użytkowy obiektu „Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej” w Barlinku
 5. Wymagania dotyczące toalety
 6. Umowa o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.09.03.00-00-32-026/18-00 z dnia 13 grudnia 2018 r.
 7. Wzór oferty
 8. Projekt umowy
 9. Klauzula RODO

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 149
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Wykonanie usługi zarządzania projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem projektu pn. „Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku”.
Typ: Zamówienia do 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Waldemar Kościukiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji: 22.04.2020 11:27:46
Data udostępnienia informacji: 22.04.2020 11:33:15
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2020 00:00:05
Rejestr zmian