Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, dnia 28 maja 2020r.

RGPI.IX.7021.18.2019.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
kwoty 30.000 euro.

Burmistrz Barlinka na podstawie §6 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014r. zaprasza do składania ofert na wykonanie rozbudowy linii oświetleniowej w związku
z  realizacją zadania: „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy obejściu DW nr 151”
.

Wspólny Słownik Zamówień: 

45000000-7 – Roboty budowlane

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

 

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Gmina Barlinek

ul. Niepodległości 20

74 – 320 Barlinek

NIP: 597 164 84 91

tel. 95-7465-540

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest budowa sieci oświetleniowej niskiego napięcia 0,4 kV na potrzeby doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu obejścia DW nr 151 w rejonie skrzyżowania z ul. 31 Stycznia w Barlinku.

Zakres obejmuje:

 • budowę linii kablowej nn 0,4 kV kablem YAKY 4x25 mm2 – 68 m dł. trasowej
 • ułożenie bednarki FeZn 25x4 mm2 – 68 m dł. trasowej
 • wykonanie przecisków i przewiertów pod drogami 2xHDPE 75/5,6 – 2 szt. o łącznej dł. 27 m
 • budowę słupów oświetleniowych o wysokości 6 m – 2 szt.
 • montaż wysięgnika o długości 0,5 m – 1 szt.
 • montaż wysięgnika długości 1 m – 1 szt.
 • montaż opraw oświetleniowych (do przejść dla pieszych) – 2 szt.

 

Ze względu na obowiązującą gwarancję na roboty budowlane wykonane przy budowie obejścia DW nr 151, rozbudowa linii oświetleniowej na potrzeby przejścia dla pieszych obejmuje wykonanie robót bez ingerencji w nowo wybudowaną nawierzchnię drogi – metodą przecisku, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym.

 

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają n/w dokumenty, które stanowią integralną część niniejszej umowy:

 1. projekt budowlany wraz z zaświadczeniem wydanym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, znak AP-1.7843.7-1.2020.HG z dnia 21 kwietnia 2020r.
 2. projekt wykonawczy,
 3. przedmiar robót,
 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – marzec 2020r.,
 5. projekt umowy z Wykonawcą.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zapytania o wartości nie mniejszej niż jego cena ofertowa.

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia zawartego
w ofercie.

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania:
 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowe.

Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272).

 

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz kopii uprawnień budowlanych i zaświadczeń
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 1. co najmniej dwie roboty budowlane polegające na rozbudowie linii oświetleniowej niskiego napięcia z wykonaniem przecisków i przewiertów pod drogą asfaltową o odcinkach długości min. 50m,

 

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia zawartego
w ofercie (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów określających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

 

Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasadzie (spełnia – nie spełnia).

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Inspektora z postępowania.         

 1. Kryterium oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert przyjmując jako kryterium najniższą cenę.

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74 – 320 Barlinek

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020r. do godziny 16:00.

 

Ofertę napisaną w języku polskim należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

„Oferta na wykonanie zadania pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy obejściu DW nr 151”

 

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się:

Elżbieta Kumor tel. 95-7465-561 email: zamówienia@barlinek.pl

 

 1. Termin realizacji umowy:

 

 1. Przewidywany termin podpisania umowy: 19 czerwca 2020r.
 2. Planowany termin zakończenia robót: 31 sierpnia 2020r.

 

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego       postępowania:

Warunki wprowadzania zmian do umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania określone zostały w załączonym projekcie umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Zasady płatności:
 • przewiduje się rozliczenie fakturą jednorazową po wykonaniu całości prac oraz dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy;
 •  całkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia objętego umową oraz podpisaniu końcowego protokołu odbioru przez obie strony umowy;
 • podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru przedmiotu umowy;
 • termin płatności faktur – do 30 dni.

        

9.    Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia lub odstąpienia od wyboru Wykonawcy w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. W sprawach nieujętych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1.  Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – projekt budowlany

Załącznik nr 4 – projekt wykonawczy

Załącznik nr 5 – przedmiar robót

Załącznik nr 6 – STWiOR  

Załącznik nr 7 – klauzula RODO

 

11.   Uwagi:

 • Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, służący do wyszacowania ceny ryczałtowej przedmiotu umowy i ułatwienia rozliczenia wykonanych robót.
 • Prace należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 24.02.2020r., znak ZZDW-3.4270.1.3.1.2020.KN – załączonego do projektu budowlanego
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 451
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbudowy linii oświetleniowej w związku z realizacją zadania pn.: "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy obejściu DW nr 151"
Typ: Zamówienia do 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbiata Kumor
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Kumor
Data wytworzenia informacji: 28.05.2020 12:16:46
Data udostępnienia informacji: 28.05.2020 12:19:43
Data ostatniej aktualizacji: 16.06.2020 00:00:03
Rejestr zmian