Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGPI.III.271.6.2020

 

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mostkowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

NIP 597 164 84 91

PEPPOL: 5971648491

tel. 95 746 55 40

faks 95 746 17 04

umig@barlinek.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Wymagania dotyczące projektowanego obiektu zostały określone w „Charakterystyce projektowanego obiektu” stanowiącej załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
 1. Opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów jej wykonania oraz uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych i planowanych do użycia materiałów. Koncepcja architektoniczna musi zawierać wizualizację przestrzenną obiektu. Koncepcja winna obejmować wszystkie elementy obiektu, o których mowa w „Charakterystyce projektowanego obiektu” (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji przez projektanta w swojej siedzibie.
 2. Wykonanie audytu energetycznego wraz z obliczeniem poziomu oszczędności energii pierwotnej dla uzgodnionej koncepcji.
 3. Uzyskanie mapy do celów projektowych.
 4. Wykonanie badań geotechnicznych.
 5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zabudowy dla planowanej inwestycji.
 6. Wykonanie operatu akustycznego wraz z koncepcją nagłośnienia sali gimnastycznej.
 7. Wykonanie innych, wynikających z przepisu prawa analiz, badań i ekspertyz przedprojektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.
 8. Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku szkoły w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej.
 9. Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania  niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia.
 10. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, a w szczególności prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub oświadczenia organu budowlanego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia.
 11. Wykonanie projektów wykonawczych oddzielnie dla każdej z branż i instalacji z zestawieniem wyposażenia obiektu składających się z m.in.:
 • projektu architektonicznego wraz z aranżacją wnętrz,
 • projektu konstrukcyjnego,
 • projektu drogowego,
 • projektu instalacji sanitarnych,
 • projektu instalacji elektrycznych wraz z OZE,
 • projektu instalacji teletechnicznych,
 • projektu zieleni i małej architektury.
 1. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.
 2. Opracowanie scenariusza pożarowego (jeżeli zaistnieje taka konieczność).
 3. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych (opracowanie projektu nasadzeń) – jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 4. Wykonie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (oddzielnie każda branża i instalacja, ilości robót z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Przedmiar i kosztorysy inwestorskie winny być opracowane w rozbiciu na poszczególne elementy środka trwałego powstałego po zrealizowaniu inwestycji. Stopień szczegółowości i szczegóły dotyczące niniejszego należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
 1. Dokumentacja projektowa winna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kod grup robót, klas robót i kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.
 2. Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację kosztorysową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w  sprawie metody i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 3. Rozwiązania projektowe muszą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:
  1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
  2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
  3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  4. Innych obowiązujących w Polsce aktów prawnych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych.
 4. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie  wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i opinii do dokumentacji projektowej.
 5. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zgody odpowiednich instytucji.
 6. Wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej:
  1. w formie papierowej należy dostarczyć zamawiającemu:
  • koncepcje, projekty, wizualizacje do przeglądu lub zatwierdzenia – w 1 egz.
  • ostateczna wersja projektu budowlanego wielobranżowego – 3 egz.
  • projekt wykonawczy wielobranżowy – 4 egz.
  • kosztorys inwestorski – 2 egz.
  • przedmiar robót – 2 egz.
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz.
  1. w formie elektronicznej należy dostarczyć wszystkie wskazane wyżej opracowania i dokumenty na nośniku elektronicznym w 2 kompletach z następującymi zastrzeżeniami:
  • forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części)tytuł pliku.xxx
  • pliki tekstowe należy dostarczyć z rozszerzeniem *.doc oraz *.pdf
  • arkusze kalkulacyjne należy dostarczyć z rozszerzeniem *.xls
  • pliki graficzne projektów budowlanych i wykonawczych należy dostarczyć z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf
  • pliki kosztorysowe, w tym przedmiary, należy dostarczyć z rozszerzeniem *.ath lub *.rod oraz *.pdf
 1. Dokumenty składające się na dokumentację projektową winny być dokładne, czytelne i kompletne. Rysunki powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektów budowlanego i wykonawczego.
 2. Wykonawca odpowiada za zgodność rysunków w wersji z rozszerzeniem *.dwg z dostarczonymi rysunkami z rozszerzeniem *.pdf oraz za  zgodność plików kosztorysowych w wersji z rozszerzeniem *.ath lub *.rod z dostarczoną wersją z rozszerzeniem *.pdf.
 3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
 4. Wykonawca, w ramach zapłaty za wykonanie zadania, jest zobowiązany w okresie trzech lat od zakończenia przedmiotu umowy do dwukrotnego zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego.
 5. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń winna być zgodna z wymaganiami art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 ze zm.).
 6. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/dostawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców/dostawców lub produktów chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostateczne dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany określić kryteria równoważności.
 7. Wspólnotowy słownik zamówień CPV:

71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

 1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz zasady i tryb realizacji zadania określa projekt umowy (załącznik nr 2).
 1. Termin realizacji umowy:
 1. przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu koncepcji architektonicznej w formie wizualizacji  przestrzennej sali gimnastycznej i zagospodarowania terenu zawierającej dodatkowo szacunkowe zestawienie kosztów wykonania, przyjęte rozwiązania i planowane do użycia materiały - w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania umowy;
 2. uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej – do dnia 31 maja 2021 r.;
 3. pełnienie nadzoru autorskiego w przewidywanym terminie realizacji obiektu, to jest do 31 sierpnia 2023 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zapytania o wartości nie mniejszej niż jego cena ofertowa. 

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie (Załącznik nr 1).  

 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe,
 2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe,
 3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 4. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 5. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla danej z funkcji.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020.220).

Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 1) oraz kopii uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazały się wykonaniem co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej o powierzchni pola gry co najmniej 420 m2

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

 1. Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na zasadzie spełnia-nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnień lub wyjaśnień do ofert.
 1. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert przyjmując jako kryterium najniższą cenę.

 1. Termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20.
 2. Termin składnia ofert: 11 sierpnia 2020 r., do godziny 1500

UWAGA: Powyższy termin oznacza ostateczny termin wpływu oferty do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, a nie termin wysłania oferty

 1. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

Waldemar Kościukiewicz tel. 95 746 55 77, e-mail: inwestycje3@barlinek.pl

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania:

Warunki wprowadzania zmian do zawartej w wyniku niniejszego postepowania umowy określone zostały w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 2)

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy – jest niezmienne w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
 2. Przewiduje się płatność w trzech częściach:
 1. do 25% wartości zamówienia brutto – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji,
 2. do 50% wartości zamówienia brutto – po wszczęciu przez organ budowlany postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę,
 3. faktura końcowa – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
 1. Termin płatności: do 30 dni.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia lub odstąpienia od wyboru wykonawcy w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 1. Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – wzór oferty
  2. Załącznik nr 2 – projekt umowy
  3. Załącznik nr 3 – Charakterystyka projektowanego obiektu
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 466
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mostkowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Typ: Zamówienia do 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Waldemar Kościukiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji: 27.07.2020 13:38:44
Data udostępnienia informacji: 27.07.2020 13:42:46
Data ostatniej aktualizacji: 12.08.2020 00:01:11
Rejestr zmian