Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, dnia 10.09.2020 r.

 

ROSK.VI.8010.1.2020

 

Burmistrz Barlinka ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek.

Burmistrz Barlinka, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/187/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”, zaprasza do składania ofert w konkursie na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Gmina Barlinek

ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

tel. 95 7462-450

fax 95 7461-704

NIP 597-164-84-91

Regon 210967047

 

 1. Opis programu zdrowotnego:

 

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy docelowej mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek obejmującej osoby w grupie wiekowej 65+.

 

Zakres programu:

 • zorganizowanie kampanii informacyjnej na temat szczepień (ogłoszenia w prasie lokalnej, lokalnych portalach informacyjnych, ośrodkach zdrowia i innych miejscach użyteczności publicznej, na tablicach i słupach ogłoszeniowych) – działania edukacyjno-informacyjne na każdym etapie realizacji programu,
 • wywiad z pacjentem,
 • przeprowadzenie badania kwalifikującego do zaszczepienia,
 • zakup szczepionki oraz przechowywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
 • podanie szczepionki (1 dawka) – uzyskanie pisemnej zgody na szczepienie, prowadzenie dokumentacji lekarskiej,
 • monitoring programu zdrowotnego,
 • rozliczenie programu zdrowotnego.

 

Na realizację programu przeznaczona jest kwota 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Świadczenia udzielane będą przez realizatora programu wyłonionego w drodze konkursu, są bezpłatne dla mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek od 65. roku życia – uczestników programu – i będą wykonywane do wyczerpania zaplanowanych środków w budżecie Gminy Barlinek.

 

Termin realizacji programu: termin rozpoczęcia programu zaproponowany zostanie przez wyłonionego realizatora programu w wyniku konkursu ofert, termin zakończenia programu: 30 listopad 2020 r.

 

Miejsce realizacji programu: gabinety lekarskie na terenie Gminy Barlinek.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

Oferta przystąpienia do konkursu powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wzór oferty jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pok. 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod zakładką zamówienia publiczne.

 

Do oferty sporządzonej według wzoru, o którym mowa powyżej, należy załączyć:

 1. statut jednostki (bądź inny dokument potwierdzający jego formę organizacyjną – np. umowę spółki) – lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę (lub kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 3. oświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), że świadczenia wykonywane w ramach programu zdrowotnego będą finansowane jedynie przez Gminę Barlinek i nie będą przedstawiane w rozliczeniach z innymi podmiotami, oraz że załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty,
 4. klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
 5. dokument potwierdzający ubezpieczenie realizatora programu zdrowotnego od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 6. informację o ilości pacjentów  kwalifikujących się do programu, którzy zadeklarowani są pod opiekę lekarską realizatora i nie zostali wcześniej zaszczepieni.

 

 1. Wymagania stawiane oferentom:

 

 1. dysponowanie kadrą zapewniającą realizację programu zdrowotnego,
 2. dysponowanie lokalem na terenie miasta Barlinek, spełniającym wymogi do realizacji programu zdrowotnego, którego położenie sprzyja objęciu programem jak największej populacji pacjentów – z uwagi na łatwy dojazd,
 3. dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu zdrowotnego.
 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uczestniczących przy realizacji programu (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w rozdz. III pkt 2 i 3 (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub odpowiednie oświadczenie o ich spełnianiu.

 

 1. Składanie ofert:

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy konkursu: „Konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 r. do godziny 10:00.

 

Wyboru realizatora programu zdrowotnego dokona się na podstawie oceny ofert, informacji w nich zawartych, biorąc pod uwagę spełnianie warunków stawianych oferentom oraz ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych, które będą wykonywane w ramach realizacji programu zdrowotnego. W celu zapewnienia jak najszerszej dostępności do świadczeń zdrowotnych, przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę liczba pacjentów kwalifikujących się do programu zadeklarowanych w danej placówce.

 

Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów programu. Wyłonieni w konkursie realizatorzy zobowiązani będą do zaszczepienia każdego pacjenta, który kwalifikuje się do programu, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia jest on zadeklarowany.

 

Gmina Barlinek zastrzega sobie prawo do wyboru realizatora programu zdrowotnego lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

Oferenci są związani ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnień lub wyjaśnień do ofert.

 

O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.

 

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z realizatorem programu zdrowotnego:

Olga Leszczyńska, tel. 95 746 55 68, e-mail: oswiatadowozy@barlinek.pl

 

Załączniki:

 1. oferta,
 2. oświadczenie,
 3. klauzula informacyjna RODO,
 4. projekt umowy, jako określenie warunków wykonania usługi.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 49
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek.
Typ: Zamówienia do 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Leszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.09.2020 11:37:24
Data udostępnienia informacji: 10.09.2020 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2020 00:00:59
Rejestr zmian