Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 13/2021

Burmistrza  Barlinka

z dnia 21 stycznia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Rychnów stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 55/31 obr. Rychnów gm. Barlinek (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), o pow. 5,64 m2 zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym, przeznaczone na cele gospodarcze;

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 55/31 obr. Rychnów gm. Barlinek położona jest w centralnej części wsi Rychnów. Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek proponuje dla całej działki – tereny wiejskich zespołów zabudowy (RM);

3. Użyczający zobowiązany jest do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu użyczenia, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

§ 2.1. Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania wymaga uzyskania zgody Użyczającej.

2.  Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Biorącego w użyczenie na przedmiocie użyczenia z chwilą rozwiązania umowy użyczenia, stają się własnością Użyczającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu użyczenia, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa użyczenia nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 84
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Rychnów stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
Numer zarządzenia: 13
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 21.01.2021 14:06:42
Data udostępnienia informacji: 25.01.2021 13:11:52
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2021 10:07:17
Rejestr zmian