Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR  20/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 8 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.), Uchwały nr XXIV/309/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 205/7 o pow. 0,0026 ha położoną w obrębie 2 m. Barlinek, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 205/5 obr. 2 Barlinek.

§ 2. Określona w §1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym integralny Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w §1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

 1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami, pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku w dniu ……………..

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ……………….

                                

                                                   Załącznik

                                                                          do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                        nr 20/2021 z dnia 8 lutego 2021r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste:

 

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek.
 2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 205/7 w obr. 2 Barlinka.
 3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,0026 ha.
 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ – KW NR SZ1M/00024315/2 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sadzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. OPIS NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 205/7 OBR. 2 BARLINEK:

Przedmiotowa nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, posiadającym dostęp do drogi publicznej. Położona w centralnej części miasta, na skrzyżowaniu ulicy Niepodległości i Rynek.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowo-handlowa oraz instytucji państwowych i gminnych.  

Działka jest w kształcie prostokąta, teren zbliżony do płaskiego, wyłożony kostką typu POL-bruk. Nie uzbrojona w infrastrukturę techniczną, posiada możliwość uzbrojenia.

Na działce zlokalizowane są światłowodowe sieci telekomunikacyjne, dla których zostały uwidocznione służebności przesyłu w księdze wieczystej przypisanej tej nieruchomości.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek przyjęte po zmianach Uchwałą Nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 maja 2011r. funkcja dla przedmiotowej działki to: tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług [CM].

 1. WARTOŚĆ PRAWA UŻYTKOWANIA WECZYSTEGO10.578,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23%.
 2. OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:

- I wpłata (25% wartości prawa użytkowania wieczystego) przed podpisaniem aktu notarialnego,

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego (2%) wynosi 211,56 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego na rzecz właściciela nieruchomości tj. Gminy Barlinek.

 1. ZASADY AKTUALIZACJI OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – nie częściej niż raz na 3 lata, na zasadach określonych w art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 144
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanier wieczyste w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek - dz. nr 205/7 obr. 2 Barlinek
Numer zarządzenia: 20
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wyrębska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wyrębska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2021 14:35:51
Data udostępnienia informacji: 11.02.2021 09:40:09
Data ostatniej aktualizacji: 05.03.2021 00:01:35
Rejestr zmian