Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 24/2021

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                Na podstawie art. 13 ust. 1 i 5 oraz art. 15 ust. 2a i ust. 2da pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/209/2020 Rady Miejskiej w Barlinku  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert oraz zatwierdzam treść ogłoszenia (stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia) na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 2. Powołuję komisję konkursową, do opiniowania ofert złożonych podczas otwartego konkursu na realizację zadań publicznych zgodnie z § 1, w następującym składzie:

 1. Eliza Stefaniuk– Przewodnicząca;
 2. Henryka Zarębska- członek;
 3. Zofia Werbolewska – członek;
 4. Brygida Liśkiewicz – członek.

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                               

   Załącznik do zarządzenia Nr  24/2021

                                                                                          Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2021 r.

BURMISTRZ BARLINKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

I. Rodzaj zadania.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

II. Numer, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację oraz informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2020 i 2019 i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

 

 

 

 

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  zadania

 z budżetu gminy

w 2021 r.

(w złotych)

Informacja

o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2020 r.

(w złotych)

Informacja

o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2019 r.

(w złotych)

 

 

 

 

 

OPS.2021.1.1

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych.

Zadanie polega na:

Promowaniu alternatywnego spędzania czasu wolnego od używek dla dzieci i młodzieży poprzez udział w różnych formach kultury fizycznej i sportu. Zajęcia będą propagować w szczególny sposób trzeźwy i zdrowy styl życia oraz kształtować postawy współzawodnictwa i rywalizacji.

 

 

 

 

 

17.000,00 zł

 

 

 

 

 

17.000,00 zł

 

ilość dofinansowanych ofert - 2

 

 

 

 

22.000,00 zł

 

ilość dofinansowanych ofert - 2

 

 

 

 

 

OPS.2021.1.2

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek.

Zadanie polega na:

Promowaniu alternatywnego spędzania czasu wolnego od używek dla dzieci i młodzieży poprzez udział w różnych formach zajęć tanecznych i muzycznych. Zajęcia będą propagować w szczególny sposób trzeźwy i zdrowy styl życia oraz kształtować postawy współzawodnictwa i rywalizacji.

 

 

 

 

 

40.000,00 zł

 

 

 

 

 

40.000,00 zł

 

ilość dofinansowanych ofert - 2

 

 

 

40.000,00 zł

 

ilość dofinansowanych ofert - 2

 

 

----------

Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek.

Zadanie polega na:

Promowaniu alternatywnego stylu życia wolnego od używek wśród  mieszkańców gminy Barlinek..

 

 

 

nie dotyczy

 

 

2.850,00 zł

 

ilość dofinansowanych ofert - 1

 

19.000,00 zł

 

ilość dofinansowanych ofert - 2

 

 

 

OPS.2021.1.4

Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu

z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin.

Zadanie polega na:

Dofinansowaniu ruchu abstynenckiego prowadzonego na rzecz mieszkańców gminy Barlinek, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

 

 

 

20.000,00 zł

 

 

20.000,00 zł

 

ilość dofinansowanych ofert - 1

 

20.000,00 zł

 

ilość dofinansowanych ofert - 1

 

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2020 i 2019, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl.

Warunki konkursu:

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 • Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej „ustawą”.
 • Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych, należących do sfery zadań publicznych określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Uwaga:

 1. Wymagany jest wkład własny finansowy.
 2. Oferent może dodatkowo wycenić wkład własny osobowy oraz nie jest wymagana wycena wkładu własnego rzeczowego, w związku z tym wypełnienie w ofercie w części V, w tabeli V.B pn.: „Źródła finasowania kosztów realizacji zadania”, pkt 3.2 pn.: „Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)” – może dotyczyć tylko wyceny wkładu własnego osobowego (jeśli w ogóle dotyczy).
 3. W przypadku wyceny w ofercie w tabeli V.B, pkt 3.2, zarówno wkładu własnego niefinansowego osobowego i rzeczowego, należy dokonać wyraźnego rozbicia wartości wkładu osobowego i wkładu rzeczowego i wpisania go w części VI oferty pn.: „Inne informacje”.
 • W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.
 • Dotacje nie będą udzielane w szczególności na:
 1. pokrycie strat i długów;
 2. odsetki od kredytów i pożyczek;
 3. zakup gruntów, budynków lub lokali;
 4. działalność polityczną;
 5. zakup napojów alkoholowych;
 6. opłacenie transferu zawodników (dot. zadań z zakresu sportu); 
 7. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;
 8. wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizację zadania publicznego.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego planu i harmonogramu działań, opisu zakładanych rezultatów lub kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoją ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
 1. Termin i miejsce składania ofert.
 • Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (numer lub nazwa zadania)” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, w terminie do dnia 8 marca 2021 r. w godzinach pracy Ośrodka (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku). Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.
 • Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Druk dostępny jest w załączniku do ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku, pod adresem www.bip.barlinek.pl.
  • Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów.

Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku składania kserokopii dokumentów, każda strona powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną osobę.

  • Podmiot, który składa oferty na kilka zadań, powinien złożyć każdą w odrębnej kopercie z kompletem załączników.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania
 • Termin realizacji zadania: w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Barlinek a wyłonionym w konkursie podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 • Przy podpisaniu umowy oferent zobowiązany będzie dostarczyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku).
 • Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja zestawienia kosztów nie zwiększy się o więcej niż 20,00%. Dokonywanie przesunięć powyżej 20,00% w odpowiedniej pozycji zestawienia kosztów wymaga każdorazowo zgody Zleceniodawcy. Zmniejszenie poszczególnych pozycji kosztów nie jest limitowane.
 • Zadanie powinno być realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 1. Tryb, kryteria i termin wyboru ofert.
 • Oferty opiniowane będą przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Barlinka. Tryb pracy komisji określa regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek, ustalony zarządzeniem Burmistrza Barlinka (dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl).
 • Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.
 • Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Barlinka w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Istnieje możliwość wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego zadania.
 • Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1.  formalne, w szczególności:
 1. czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony (określony w pkt 1),
 2. czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w pkt 2,
 3. czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru (określonego w pkt 2),
 4. czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (określone w pkt 2),
 • Oferty, które nie zostaną złożone w wyznaczonym terminie i miejscu lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone. Pozostałe braki formalne (w tym również uchybienia lub oczywiste omyłki) mogą zostać uzupełnione, w terminie określonym przez komisję konkursową. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie – zostaną odrzucone.
 1. merytoryczne (ocena punktowa - zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty, określonym w regulaminie pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek, ustalonym zarządzeniem Burmistrza Barlinka (dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl):
 1. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 2. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione     w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 7. doświadczenie w realizacji podobnych zadań, 
 8. dotychczasowa współpraca z Gminą Barlinek.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2021 r.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej. 
 1. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str.1) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 2074-320 Barlinek.
 2. Jeśli mają Państwo  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@barlinek.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a i lit.c RODO.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym postępowaniu konkursowym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, formularza, podania. Wniosek, formularz, podanie bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony.
 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Burmistrz Barlinka może unieważnić konkurs, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. żadna z ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, osoba do kontaktu: Eliza Stefaniuk, tel. (95) 7460 014.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 80
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Numer zarządzenia: 24
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Osoba, która odpowiada za treść: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Data wytworzenia informacji: 11.02.2021 14:36:11
Data udostępnienia informacji: 16.02.2021 07:44:57
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021 00:01:04
Rejestr zmian