Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 52/2021

Burmistrza  Barlinka

z dnia 28 kwietnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

         Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.), Uchwałę Nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. U. Woj. Zach. z dnia 3 marca 2015r., poz.644), z § 1 ust. 1 pkt. 6 lit. a Zarządzenia Nr 261/2014  Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek, Zarządzenia Nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres 3 lat oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 22 stycznia 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat zarządza się co następuje:           

§1.1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze przetargowej część nieruchomości zabudowanej, pomieszczeniem magazynowym o pow.  użytkowej 33,06 m2, nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 25 oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 752/1, położonej w obrębie 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia).

2. Opis nieruchomości: nieruchomość położona przy ul. Strzeleckiej 25 w Barlinku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek przewiduje funkcje: PM - tereny podmiejskich zespołów zabudowy.

3. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości: wywoławczy czynsz za najem    1 m2 nieruchomości miesięcznie wynosi 6,48 zł ( słownie: sześć złoty 48/100). Do czynszu doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz za najem płatny w terminie do 15 każdego miesiąca.

4. Okres najmu:  czas nieoznaczony.

5. Przeznaczenie nieruchomości: z przeznaczeniem na wiatę magazynową.

§ 2.1. Czynsz może podlegać corocznej waloryzacji, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

2. Oddanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajmu wymaga uzyskania zgody wynajmującej; w przypadku udzielenia zgody stawka czynszu za ten okres może ulec podwyższeniu.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Najemcę na przedmiocie najmu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, stają się własnością Wynajmującej bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu najmu, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Oddanie w najem w/w nieruchomości nastąpi wg zasad ustalonych Zarządzeniem nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat ze zm., po upływie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku.

§ 5. Burmistrz Barlinka może odstąpić od najmu przedmiotowej nieruchomości bez podania przyczyny.

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 129
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
Numer zarządzenia: 52
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 29.04.2021 10:17:41
Data udostępnienia informacji: 29.04.2021 10:20:49
Data ostatniej aktualizacji: 21.05.2021 00:00:17
Rejestr zmian