Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 70/2021

Burmistrza  Barlinka

z dnia 10 czerwca 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

 

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony:

 1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 551/20 obr. 1 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), o pow. 126 m2 z przeznaczeniem na ogródek warzywno – kwiatowy i w celach rekreacyjnych;
 2. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 255/14 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia), o pow. 19,75 m2 (pow. użytkowa 16,00 m2) zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym, z przeznaczeniem na lokalizację garażu murowanego;
 3. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 774/6 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 3 do niniejszego zarządzenia), o pow. 20,85 m2 (pow. użytkowa 17,40 m2) zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym, z przeznaczeniem na lokalizację garażu murowanego;
 4. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 2121/8 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 4 do niniejszego zarządzenia), o pow. 165 m2 z przeznaczeniem na ogródek warzywno – kwiatowy i w celach rekreacyjnych;
 5. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 2121/11 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 5 do niniejszego zarządzenia), o pow. 130 m2 z przeznaczeniem na ogródek warzywno – kwiatowy i w celach rekreacyjnych;
 6. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 551/20 obr. 1 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 6 do niniejszego zarządzenia), o pow. 11,25 m2 zabudowanej drewnianym pomieszczeniem gospodarczym, z przeznaczeniem na lokalizację pomieszczenia gospodarczego;
 7. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 208/7 obr. 2              m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 7 do niniejszego zarządzenia), o pow. 5,92 m2 zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym, z przeznaczeniem na lokalizację pomieszczenia gospodarczego;
 8. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 291/2 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 8 do niniejszego zarządzenia), o pow. 16,76 m2 zabudowanej blaszanym pomieszczeniem garażowym, z przeznaczeniem na lokalizację garażu blaszanego;
 9. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 761/20 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 9 do niniejszego zarządzenia), o pow. 19,20 m2 zabudowanej blaszanym pomieszczeniem garażowym, z przeznaczeniem na lokalizację garażu blaszanego;

2. Opis nieruchomości:

Dla działki gruntu nr 291/2 w obr. 2 Barlinek - zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek, zatwierdzona Uchwałą Nr XV/121/2000 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 lutego 2000 r. (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 17, poz. 172 z dnia 14 kwietnia 2000 r.) ustala funkcję:

 • dla części działki – ulica zbiorcza tranzytowa [02.KD.W.Zt],
 • dla części działki - tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług; preferowana lokalizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterach i parkingiem podziemnym [04.CM],
 • dla części działki - teren zabudowy wyłącznie mieszkaniowej [07.MM]. Preferowana lokalizacja domów mieszkalnych,
 • dla części działki - projektowane przejście piesze [14.KD.P].

Działka gruntu nr 208/7 w obr. 2 Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Studium proponuje funkcję: tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług [CM].
 • Ponadto Studium proponuje w części w funkcję: tereny komunikacji drogowej [KD].

Działka gruntu nr 761/20 w obr. 2 Barlinek - nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek przewiduje funkcję:

 • w części tereny miejskich zespołów zabudowy [MM].
 • w części tereny lasów [Ls].

Działka gruntu nr 2121/8 i 2121/11 w obr. 2 Barlinek leżące przy ul. Niepodległości 2 -  nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek przewiduje funkcję:

 • w części tereny miejskich zespołów zabudowy [MM].

Działka gruntu nr 255/14 w obr. 2 Barlinek leżące przy ul. Gorzowskiej 64 -  jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku”
Uchwała LV/461/2018 z dnia 2018-06-28.

 • w części tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej [MW/U],
 • w części tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja [K].

Działka gruntu nr 774/6 w obr. 2 Barlinek leżące przy ul. Gorzowskiej 15 -  nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek przewiduje funkcję:

 • tereny śródmiejskich zespołów zabudowy [SM].

Działka gruntu nr 551/20 w obr. 1 Barlinek leżące przy ul. 31 Stycznia 12 -  nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek przewiduje funkcję:

 • tereny śródmiejskich zespołów zabudowy [SM].

3. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości:

1) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.1 rocznie wynosi 0,49 zł ( słownie: zero złoty 49/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

2) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.2 miesięcznie wynosi 6,46 zł ( słownie: sześć złoty 46/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

3) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.3 miesięcznie wynosi 6,46 zł ( słownie: sześć złoty 46/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

4) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.4 rocznie wynosi 0,49 zł ( słownie: zero złoty 49/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

5) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.5 rocznie wynosi 0,49 zł ( słownie: zero złoty 49/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

6) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.6 miesięcznie wynosi 0,49 zł ( słownie: zero złoty 49/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

7) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.7 miesięcznie wynosi 0,69 zł ( słownie: zero złoty 69/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

8) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.8 miesięcznie wynosi 1,61 zł ( słownie: jeden złoty 61/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

8) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.9 miesięcznie wynosi 1,61 zł ( słownie: jeden złoty 61/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

4. Najemca zobowiązany jest, oprócz czynszu, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

5. Wynajmująca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

§ 2.1. Oddanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajmu wymaga uzyskania zgody Wynajmującego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Najemcę na przedmiocie najmu z chwilą rozwiązania umowy najmu, stają się własnością Wynajmującej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu najmu, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa najmu nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 109
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek
Numer zarządzenia: 70
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 11.06.2021 11:28:13
Data udostępnienia informacji: 11.06.2021 11:35:07
Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2021 00:00:36
Rejestr zmian