Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 106/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia  5 sierpnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas do 3 lat:

  1. część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 680 obr. 2 m. Barlinek o pow. do 30 m2 (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia). Dzierżawa gruntu lub powierzchni Obiektu Turystycznego Plaży Miejskiej, z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową,
  2. część nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Barlinek, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 729/11 położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, pow. do 30 m2 (zaznaczonej kolorem pomarańczowym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia) z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową,
  3. część nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Barlinek, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 695/1 położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, pow. do 30 m2 (zaznaczonej kolorem niebieskim na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia) z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 680 obr. 2 m. Barlinek położona jest przy ul. Sportowej - nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium proponuje funkcję: tereny obiektów i urządzeń turystycznych i sportowych [UT].

Działka nr 729/11 obr. 2 m. Barlinek położona jest przy ul. Sportowej - nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium proponuje funkcję: tereny wód otwartych [WO].

Działka nr 695/1 obr. 2 m. Barlinek położona jest przy ul. Sportowej - nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium proponuje funkcję: tereny parków i skwerów [Zp].

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości:

  1. Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt 3 miesięcznie wynosi 23,03 zł ( słownie: dwadzieścia trzy złote 03/100). Do stawki  czynszu  doliczany będzie  podatek VAT w wysokości 23%.

4. Dzierżawca zobowiązany jest, oprócz czynszu dzierżawnego, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

5. Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

§ 2.1. Oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy wymaga uzyskania zgody Wydzierżawiającego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu dzierżawy, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa dzierżawy nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 198
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa zarządzenia: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Numer zarządzenia: 106
Typ zarządzenia: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 05.08.2021 11:44:36
Data udostępnienia informacji: 10.08.2021 09:46:59
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2021 00:00:38
Rejestr zmian