Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Obwieszczenie

Burmistrza Barlinka

Na podstawie art. 53 ust. 1[1] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 [2] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) -

zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: Budowa wieży telekomunikacyjnej z instalacją radiokomu-nikacyjną pgo_barlinek_gorzowska_62616 w miejscowości Barlinek, w gminie Barlinek, przeznaczonej do obsługi telekomunikacji publicznej; część działki gruntu nr 1009/2 w obr. 2 Barlinek.

W związku z powyższym - informuję wszystkie strony tego postępowania o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art. 10 § 1[3] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Stawiennictwo nie jest obowiązkowe, jednakże strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia (pokój nr 23, II piętro), składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości nr 20 (pater) w godzinach od 800 do 1400.   

 

[1] Art.53.  [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego]

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

[2] Art.49[Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie]

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[3] Art.  10.  [Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 56
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Budowa wieży telekomunikacyjnej z instalacją radiokomunikacyjną na dz. nr 1009/2 w obr. 2 Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 13.01.2021 14:07:36
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021 14:09:57
Data ostatniej aktualizacji: 28.01.2021 00:00:01
Rejestr zmian