Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

Na podstawie art. 53 ust. 1[1] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49[2] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek 

z dnia 12 stycznia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13 stycznia 2021 r.),

działającego przez pełnomocnika Panią Jolantę Skowron SAN-Technika,

ul. Kręta 11a, 74-320 Barlinek

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej na działkach ewid. numer 235, 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek”. 

W związku z powyższym - informuję wszystkie strony tego postępowania o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art. 10 § 1[3] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wszelkie informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Barlinku (pokój nr 23, II piętro).

 

[1] Art.53.  [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego]

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

[2] Art.49[Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie]

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[3] Art.  10.  [Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materia-łów oraz zgłoszonych żądań.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 137
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczacego budowy sieci wodociagowej na działkach ewid. numer 235, 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gajdemska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gajdemska
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021 13:32:53
Data udostępnienia informacji: 20.01.2021 13:35:26
Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2021 00:00:19
Rejestr zmian