Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nasz znak: RGPI.VIII.6733.11.2021                                                                  Data: 11.06.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1[1] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49[2] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Gminy Barlinek z siedzibą przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek z dnia 31 maja 2021 r. - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na budowie sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Mostkowie wraz z niezbędną infra-strukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 8/3, 8/6 i 8/7 w obr. Mostkowo gm. Barlinek.

 W związku z powyższym - informuję wszystkie strony tego postępowania o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art. 10 § 1[3] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia (pokój nr 23, II piętro), składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości nr 20 (pater) w godzinach od 800 do 1400 – w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dnia od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z art. 49 § 2  Kpa ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku, tablicy ogłoszeń w miejscowości Mostkowo, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

 

[1] Art.53.  [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego]

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

[2] Art.49[Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie]

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[3] Art.  10.  [Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materia-łów oraz zgłoszonych żądań.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 171
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Mostkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 8/3, 8/6 i 8/7 w obr. Mostkowo gm. Barlinek.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gajdemska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gajdemska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2021 09:12:10
Data udostępnienia informacji: 18.06.2021 09:19:04
Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2021 00:00:01
Rejestr zmian