Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nasz znak: RGPI.VIII.6733.10.2021                                                                                              Data: 11.06.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

o zawarciu porozumienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art.53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2021 r. poz. 741 ze zm.) – w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym NA WNIOSEK ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 2021 r. - działającej przez pełnomocnika: Pana Andrzeja Michalskiego, projektanta w firmie: ELTEL Networks Energetyka S.A., Biuro Toruń, ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz z budową złącza kablowego ZKSN na działkach o numerach ewidencyjnych:

  • 572/2, 725/19, 726/1, 728/7, 728/8, 562, 584, 564, 720/3, 595, 566, 669/1, 669/2, 668, 675, 567/4, 567/13, 567/12, 586/1, 676/5, 634, 692, 637/15, 570/1, 664/1, 664/4, 554/2, 637/12, 637/13, 586/2, 96/46 w  obr. Barlinek 1;
  • 1/27, 41/2, 41/3, 41/4, 38/3, 40/2, 51, 470/6, 470/5, 497, 761/6, 761/8, 761/20, 761/4, 761/14, 479, 478, 2107/4, 470/1, 10/7, 10/4, 5, 4/23, 470/4, 1001, 1/28, 1002, 2106, 2099 w obr. Barlinek 2;
  • 98/2, 296, 301, 297, 298, 98/1, 104/4, 13, 23/1, 14, 2/1, 1, 30/1, 92/3, 102, 295 w obr. Płonno gm. Barlinek;
  • 560, 92/1 w obr. Żydowo gm. Barlinek;
  • 384, 381/2, 376, 92/5, 381/48, 368, 371/20, 371/21, 381/47, 381/78, 381/53, 381/58, 373/2,  381/10, 381/77, 381/45, 381/78, 373/1, 383, 380, 379/1, 379/2, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 375/1, 375/2 w obr. Chrapowo – Wierzchno gm. Pełczyce;
  • 23, 28, 7/6, 18, 22, 24/1, 25, 26, 27/4, 27/8, 27/7, 27/2, 20/1, 20/2, 29/4, 29/3, 29/5, 42/3, 30, 31/2, 31/6, 31/7, 31/8, 44, 34/2 w  obr. Łyskowo – Sarnik gm. Pełczyce

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA,

że zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 19 Kpa, organem właściwym do wydania decyzji o lokalizacji wskazanego wyżej celu publicznego jest BURMISTRZ BARLINKA, gdyż przedsięwzięcie w większej części zlokalizowane jest na terenie Gminy Barlinek.

         W dniu 11 maja 2021 r. zostało zawarte porozumienie dwustronne pomiędzy Burmistrzem Barlinka, a Burmistrzem Pełczyc, w którym strony zgodnie stwierdzają, iż większy obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie Gminy Barlinek i w związku z tym – stosownie do art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  – organem właściwym do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest BURMISTRZ BARLINKA w porozumieniu z BURMISTRZEM PEŁCZYC.

      We wskazanym porozumieniu Burmistrz Barlinka zobowiązuje się do prowadzenia postępowania dotyczącego wydania opisanej wyżej decyzji inwestycji celu publicznego w porozumieniu z Burmistrzem Pełczyc, do informowania  o wszystkich czynnościach podejmowanych w ramach toczącego się postępowania i wpływającym materiale dowodowym, poprzez przesyłanie dla usprawnienia pracy drogą e-mail skanów wysyłanych pism, wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień, otrzymanych opinii i uzgodnień oraz wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania z obszaru Gminy Pełczyce. 

      Burmistrz Pełczyc zobowiązuje się natomiast do dokonywania wywieszania obwieszczeń w przedmiocie objętym porozumieniem w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pełczyce oraz do przekazywania Burmistrzowi Barlinka wszelkich pism, uwag i wniosków, które wpłyną w ramach toczącego się postępowania.

W związku z powyższym - informuję wszystkie strony tego postępowania o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Z aktami tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości nr 20, pokój nr 23 (II piętro), w godz. Od 800 do 1400.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 188
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia dwustronnego pomiędzy Burmistrzem Barlinka i Burmistrzem Pełczyc w sprawie wydania decyzji icp dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz budową złącza kablowego ZKSN.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gajdemska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gajdemska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2021 09:20:39
Data udostępnienia informacji: 18.06.2021 09:22:32
Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2021 00:00:01
Rejestr zmian