Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, 03 listopad 2021 r.

Nasz znak: RGPI.VII.(XII).6730.1.74.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Na podstawie art. art. 49[1] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wzniesieniu ekranu akustycznego oddzielającego nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Stodolnej 4 w Barlinku, składającej się z działek nr ewid. 383, 777/52 obr. Barlinek 2 od nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Stodolnej 5 w Barlinku znajdującej się na dz. o nr ewid. 391 obr. Barlinek 2.

W związku z powyższym - informuję wszystkie strony tego postępowania,
o przysługujących im uprawnieniach do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z treści art. 10
[2] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia (pokój
nr 23, II piętro), składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości nr 20 (parter) w godzinach od 800 do 1400 – w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dnia od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Tym samym pouczam wszystkie strony postępowania, iż zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, a gdy nastąpi to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

 

[1] Art.49[Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie]

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[2] Art.  10.  [Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materia-łów oraz zgłoszonych żądań.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 49
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wzniesieniu ekranu akustycznego oddzielającego nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Stodolnej 4 w Barlinku, składającej się z działek nr ewid. 383, 777/52 obr. Barlinek 2 od nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Stodolnej 5 w Barlinku znajdującej się na dz. o nr ewid. 391 obr. Barlinek 2
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Doskonała
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Doskonała
Data wytworzenia informacji: 04.11.2021 08:33:38
Data udostępnienia informacji: 04.11.2021 08:36:23
Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2021 00:00:11
Rejestr zmian