Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Data:  23.11.2021 r.

Nasz znak: RGPI.VIII.6733.15.2021 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1[1] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)  oraz zgodnie
z art. 49
[2] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) -
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego nr 16, 33-100 Tarnów z dnia 3 listopada 2021 r. (data wpływu do Urzędu: 5 listopada 2021 r.) - działającej przez pełnomocnika: Pana  Jerzego Jarockiego, przedstawiciela SEGUS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dębogórska 22, 71-717 Szczecin

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o nr ewid. 306 i 347 
w obr. Moczkowo gm. Barlinek.

 W związku z powyższym - informuję wszystkie strony tego postępowania
o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl
art. 10 § 1
[3] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia (pokój nr 23, II piętro), składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości nr 20 (parter) w godzinach od 800 do 1400

– w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dnia od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Jednocześnie pouczam, iż zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

 

[1] Art.53.  [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego]

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

[2] Art.49[Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie]

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[3]  Art.  10.  [Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 138
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o nr ewid. 306 i 347 obr. Moczkowo gm. Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gajdemska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gajdemska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2021 11:46:08
Data udostępnienia informacji: 24.11.2021 11:49:56
Data ostatniej aktualizacji: 17.12.2021 00:00:32
Rejestr zmian