Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń o udzielenie dotacji
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 23.03.2023 r.

 

Działając w oparciu o przepisy uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ogłoszenia nr 1/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Barlinek ogłasza nabór zgłoszeń o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Barlinek.

Ogłoszony nabór stanowi podstawę do wyłonienia zadań inwestycyjnych, które zostaną skierowane do ubiegania się przez Gminę Barlinek o dofinansowanie na udzielenie dotacji w ramach Programu przeprowadza Burmistrz Barlinka..

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Dotacja może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 98% wartości nakładów koniecznych, jedynie w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego objętego zgłoszeniem o udzielenie dotacji pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu w wysokości nie niższej niż 2% wartości nakładów koniecznych.

W bieżącym naborze Gmina Barlinek może przekazać do Prezesa Rady Ministrów maksymalnie 8 wniosków o udzielenie dotacji.

Złożenie zgłoszenia o udzielenie dotacji, wybranie zgłoszenia oraz skierowane go do ubiegania się przez Gminę Barlinek o dofinansowanie na udzielenie dotacji w ramach Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej przez Wnioskodawcę wysokości.

 

I. Rodzaj zadań na dofinansowanie których można składać zgłoszenia o udzielenie dotacji

 1. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), nakłady konieczne obejmują:
 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania    zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


II. Zasady i tryb składania zgłoszeń o udzielenie dotacji:

 1. W poszczególnych naborach zgłoszeń o udzielenie dotacji Wnioskodawca może złożyć tylko jedno zgłoszenie dla jednego zabytku. 
 1. Wnioskodawca może złożyć zgłoszenie o udzielenie dotacji w trzech kategoriach:
 2. do 150 000 złotych;
 3. do 500 000 złotych;
 4. do 3 500 000 złotych.
 5. Zgłoszenia należy złożyć na formularzu Zgłoszenie o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków załączonym do niniejszego ogłoszenia
 6. Zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku w Biurze Obsługo Interesanta, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek lub drogą pocztową na wskazany adres;
 7. Dopuszcza się możliwość przesłanie zgłoszenia o udzielenie dotacji w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: fundusze@barlinek.pl, z zastrzeżeniem konieczności niezwłocznego dostarczenia oryginału zgłoszenia pod adres wskazany w pkt 4.
 8. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Barlinku lub wpływu do Urzędu Miejskiego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 9. Zgłoszenie powinno zawierać:
 10. informacje o planowanej inwestycji niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z Programu, w tym m.in. informacje o zabytku, opis prac lub robót przy zabytku i termin ich wykonania, całkowity koszt prac lub robót przy zabytku, dotychczas poniesione nakłady finansowe na zabytek, określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca, wysokość udziału środków własnych i z innych źródeł;
 11. dane kontaktowe Wnioskodawcy;
 12. deklarację rozpoczęcia postępowania zakupowego w terminie wymaganym w Regulaminie Programu;
 13. oświadczenie o posiadaniu środków własnych;
 14. w przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, rolniczą lub
  • wszystkie zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymano w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymano w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mininis zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
 15. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

 

III. Zasady oceny i wyboru  zgłoszeń o udzielenie dotacji:

 1. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest wyłącznie w sytuacji, gdy liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Barlinku jest wyższa niż maksymalna liczba wniosków możliwych do złożenia przez Gminę Barlinek w ramach aktualnego naboru.
 2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności zgłoszeń w zakresie spełnienia wymagań określonych w rozdziale II ogłoszenia o naborze oraz zgodności z Regulaminem Programu. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braków lub uchybień formalnych, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia we wskazanym terminie, pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
 3. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są zgłoszenia, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.
 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 5. rodzaj zabytku;
 6. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;
 7. dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac;
 8. stopień przygotowania dokumentacyjnego do realizacji zakresu zadania inwestycyjnego określonego w zgłoszeniu.
 9. Wyboru zgłoszeń dokonuje Burmistrz Barlinka:
  1. w sytuacji, gdy ze względu na limit wniosków możliwych do złożenia przez Gminę Barlinek w ramach ubiegania się o dofinansowanie na udzielenie dotacji ze środków Programu, możliwe jest objęcie wsparciem wszystkich złożonych zgłoszeń – Burmistrz dokonuje wyboru wszystkich pozytywnie zweryfikowanych formalnie zgłoszeń;
  2. w sytuacji, gdy ze względu na limit wniosków możliwych do złożenia przez Gminę Barlinek w ramach ubiegania się o dofinansowanie na udzielenie dotacji ze środków Programu, nie jest możliwe objęcie wsparciem wszystkich pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń – Burmistrz dokonuje wyboru zgłoszeń z największą liczbą punktów na podstawie listy ocenionych merytorycznie zgłoszeń w oparciu o wskazane w rozdziale III kryteria. Kolejność projektów na ww. liście uzależniona jest od liczby punktów uzyskanych przez poszczególne zgłoszenia w ramach oceny.

 

IV. Informacja o wyborze zgłoszeń o udzielenie dotacji:

 1. Informacja o przyjętych i przekazanych do dofinansowania zgłoszeniach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku w terminie 7 dnia od dnia przekazania wniosków o udzielenie dotacji do Prezesa Rady Ministrów.

V. Zasady przyznania dotacji

 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań, których na dzień złożenia przez Gminę Barlinek wniosku o dofinansowanie na udzielenie dotacji z Programu, nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców i nie rozpoczęto zawartych we wniosku prac.
 2. Po przyznaniu Gminie Barlinek promesy wstępnej wypłaty dofinansowania na udzielenie dotacji na realizację zadania ujętego w zgłoszeniu, Gmina Barlinek przekaże Wnioskodawcy szczegółowe informacje dotyczące dalszych procedur uzyskania dotacji.
 3. Przyznanie dotacji następuje w formie uchwały Rady Miejskiej w Barlinku, określającej nazwę podmiotu otrzymującego dotację, nazwę zadania, na wykonanie, którego przyznano dotację, kwotę przyznanej dotacji.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie przyznania dotacji jest warunkiem do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania na wykonanie którego przyznano dotację.
 5. Postępowanie, o którym mowa powinno być przeprowadzone w terminie do 12 m-cy od dnia udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie w stosunku do Wnioskodawcy.
 6. W przypadku braku obowiązku stosowania przez Wnioskodawcę przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia Gminie Barlinek takiej informacji w formie pisemnego oświadczenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania pisma o wyborze zadania objętego wnioskiem do udzielenia dotacji.
 7. Wnioskodawca zobowiązany jest do:
 8. wyboru Wykonawcy prac w sposób transparentny i konkurencyjny na podstawie ogłoszonego zamówienia;
 9. opracowania i przekazania do upublicznienia zamówienia co najmniej za pośrednictwem strony internetowej Gminy Barlinek;
 10. zamówienie powinno być ogłoszone na cały zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie, a termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni.
 11. Po rozstrzygnięciu postępowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Gminę Barlinek o wynikach postępowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
 12. Na podstawie otrzymanej informacji od Wnioskodawców Gmina Barlinek, przedkłada do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek w celu otrzymania promesy na udzielenie dotacji.
 13. Po przeprowadzeniu procedur, o których mowa powyżej i uzyskaniu przez Gminę Barlinek promesy na udzielenie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego następuje podpisanie umowy o przyznanie dotacji, między Gminą Barlinek a Wnioskodawcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia uzyskania promesy.
 14. Podpisanie umowy o przyznanie dotacji jest warunkiem umożliwiającym podpisanie umowy na wykonanie prac z Wykonawcą przez Wnioskodawcę.
 15. Przyznanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Barlinek wstępnej promesy wypłaty dofinansowania na udzielenie dotacji na realizację zadania ujętego w zgłoszeniu będzie podstawą do wystąpienia do Rady Miejskiej w Barlinku o przyznanie dotacji.
 16. Podstawą formalną przekazania dotacji jest umowa w sprawie udzielenia dotacji zawierana między Gminą Barlinek a Wnioskodawcą, po przeprowadzeniu przez Wnioskodawcę procedur wyłonienia wykonawcy zadania i po uzyskaniu przez Gminę Barlinek promesy wypłaty dofinansowania z Programu od Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z warunkami określonymi uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z załącznikami oraz Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego.
 17. Brak zawarcia umowy o udzielenie dotacji z przyczyn zależnych od Wnioskodawcy skutkuje nieuzyskaniem dotacji.
 18. Dotacja wypłacana jest po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji między Wnioskodawcą a Gminą Barlinek na podstawie promesy wypłaty dofinansowania z Programu udzielonej Gminie Barlinek przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zgodnie z Regulaminem Programu.
 19. Dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.

VI.Informacje dodatkowe

 1. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można uzyskań na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku pod nr tel. 95 74 65 566.
 2. W związku z powyższym podmioty, które są zainteresowane uzyskaniem dotacji prosimy o składanie zgłoszeń w terminie do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 12:00.
 3. Wnioski o dotację złożone po terminie wskazanym w pkt 2 nie będą rozpatrywane.
 4. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

 

Załączniki:

 • Formularz zgłoszenia o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Barlinek wraz z załącznikami.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 261
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Ogłoszenie o naborze zgłoszeń o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 23.03.2023 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Hinc-Wasiejko
Osoba, która udostępnia informację: Agnieszka Hinc-Wasiejko
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023 14:47:19
Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2023 14:44:40
Rejestr zmian