Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 21 stycznia 2021 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/209/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem 150/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybieram  Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznaję dotację w wysokości 15.000,00 zł.

3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych, w tym koncertów”, wybieram Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 8.000,00 zł.

§ 2. 1. Powołuję zespół celem dokonania kontroli merytorycznej i finansowej sprawozdań związanych z realizacją wymienionych w §1 zadań, w następującym składzie:

  1. Zofia Werbolewska – w zakresie kontroli finansowej;
  2. Izabela Salamandra – w zakresie kontroli merytorycznej.

2. Kontroli i oceny realizacji wymienionych w §1 zadań, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych, będzie dokonywać kontroler wewnętrzny.

§ 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Barlinka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 830
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Numer: 12
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerwińska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 21.01.2021
Data udostępnienia informacji: 22.01.2021 08:47:16
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2021 09:58:59
Rejestr zmian