Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 22/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/209/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr 149/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2021/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybieram  Stowarzyszenia:
  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznaję dotację w wysokości 10.000,00 zł;
  2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 8.000,00 zł.

§ 2. 1. Powołuję zespół celem dokonania kontroli merytorycznej i finansowej sprawozdań związanych z realizacją wymienionych w  §1 zadań, w następującym składzie:

  1. Zofia Werbolewska – w zakresie kontroli finansowej;
  2. Izabela Salamandra – w zakresie kontroli merytorycznej.

2. Kontroli i oceny realizacji wymienionych w §1 zadań, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych, będzie dokonywać kontroler wewnętrzny.

§ 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinkwww.bip.barlinek.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu u.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Barlinka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 925
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Numer: 22
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Salamandra
Osoba, która udostępnia informację: Izabela Salamandra
Data wytworzenia informacji: 11.02.2021
Data udostępnienia informacji: 11.02.2021 12:48:38
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2021 12:52:40
Rejestr zmian