Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR  21/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 10 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sportowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/64/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Sportowej zarządzam, co następuje:

§1. Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 724/1 obr. 2 Barlinek, o pow. 0,1099 ha, położoną w Barlinku przy ul. Sportowej.

§2. Określona w §1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zbycia, została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w §1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

  1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                                  nr 21/2021 z dnia 10 lutego 2021r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA, POŁOŻONEJ

W BARLINKU PRZY UL. SPORTOWEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

  1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek ul. Sportowa.
  2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 724/1 w obr. 2 Barlinek.
  3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,1099 ha.
  4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00050236/5 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
  5. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 724/1 W OBR. 2 BARLINEK

Przedmiotowa nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, położonym w śródmiejskiej części Barlinka przy ul. Sportowej w pobliżu Jeziora Barlineckiego.

Działka posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Jej teren jest nierówny, pofałdowany, porośnięty roślinnością wodolubną oraz kilkudziesięcioletnim drzewostanem liściastym (gatunek: jesion i olcha czarna), który usytuowany jest równolegle w stosunku do ulicy Sportowej oraz na tyłach działki i wzdłuż naturalnego cieku wodnego łączącego Jezioro Barlineckie i Jezioro Uklejno.

Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, wskazanej w pkt 6 niniejszego wykazu, zaleca się zachowanie szpaleru drzew wzdłuż ul. Sportowej.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi zurbanizowany teren niezabudowany
lub w trakcie zabudowy (Bp).

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości i jej najbliższe otoczenie to: droga publiczna gminna, ciek wodny łączący dwa jeziora, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa związana z rekreacją i wypoczynkiem oraz tereny zieleni publicznej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (ul. Sportowa).

Na działce zlokalizowane są sieci techniczne: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, dla których zostały uwidocznione służebności przesyłu w księdze wieczystej przypisanej tej nieruchomości oraz gazowa nieuwidoczniona w wyżej wskazanej księdze wieczystej.

Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (sieci: elektryczna, gazowa) zlokalizowane w drodze publicznej gminnej tj. w ul. Sportowej ( dz. nr 660/12 obr. 2 Barlinek).

Pismem nr 2274/MH/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz pismem nr 3362/ŁS/2019 z dnia
4 lipca 2019 r. - Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. poinformowało, iż dostawa wody dla planowanej zabudowy zostanie umożliwiona z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na zbywanej działce. Natomiast odbiór ścieków bytowych zostanie umożliwiony poprzez przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na granicy działek gruntu nr 722/1 i działki zbywanej, po wykonaniu przez gestora sieci remontu tej sieci, który zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od wystąpienia przez Inwestora do PWK „Płonia” Sp. z o. o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.      

  1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka gruntu nr 724/1 w obr. 2 Barlinka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki została wydana przez Burmistrza Barlinka decyzja o warunkach zabudowy nr 37/17 z dnia 31 maja 2017r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej w Barlinku.

  1. CENA NIERUCHOMOŚCI 174,000,00 zł, łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 770
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sportowej - dz. nr 724/1 obr. 2 Barlinek
Numer: 21
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wyrębska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Wyrębska
Data wytworzenia informacji: 10.02.2021
Data udostępnienia informacji: 15.02.2021 09:05:57
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2021 10:07:52
Rejestr zmian