Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

ZARZĄDZENIE NR 89/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 7 lipca 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej
w miejscowości Mostkowo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/239/2021 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Mostkowie zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 53/9 obr. Mostkowo, o pow. 0,0642 ha, położoną w Mostkowie.

 

§2. Określona w §1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zbycia, została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w §1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

  1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku w dniu ……………..

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ……………….

 

 

                                                                                                 Załącznik

                                                                                                 do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                                  nr 89/2021 z dnia 7 lipca 2021r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA, POŁOŻONEJ

W MIEJSCOWOŚCI MOSTKOWO

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2020 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

  1. Miejsce położenia: Mostkowo gm. Barlinek,
  2. Numer geodezyjny nieruchomości: działka nr 53/9 w obr. Mostkowo gm. Barlinek.
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0642 ha.
  4. Oznaczenie Księgi Wieczystej: KW NR SZ1M/00036577/3 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
  5. Opis działki gruntu nr 53/9 obr. Mostkowo:

Przedmiotowa nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, stanowiącym działkę geodezyjną nr 53/9 w obr. Mostkowo gm. Barlinek. Nieruchomość jest zlokalizowana we wschodniej części miejscowości Mostkowo, w odległości 8 km od miasta Barlinek, w odległości około 500 m od drogi wojewódzkiej nr 156. Działka jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie podobnych nieruchomości z których część jest już zabudowana bądź w trakcie zabudowy, około 200 m od przedmiotowej działki znajduje się Szkoła Publiczna.

Teren działki jest płaski, występują na nim zadrzewienia.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi grunty orne (RV).

Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej na działce nr 52 obr. Mostkowo poprzez drogę wewnętrzną na działce nr 53/21 przez działki nr 53/55, 51 i 25/1.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz kanalizacji), które zlokalizowane są w drodze gminnej wewnętrznej (działka nr 53/21).

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Działka gruntu nr 53/9 obr. Mostkowo gm. Barlinka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana przez Burmistrza Barlinka decyzja o warunkach zabudowy nr 68/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Mostkowie gm. Barlinek.

  1. Cena nieruchomości: 38,000,00 zł, łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
  2. Opłata za ustaloną służebność gruntową przechodu i przejazdu: 2.669,10 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 708
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo - dz. nr 53/9 obr. Mostkowo gm. Barlinek
Numer: 89
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wyrębska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Wyrębska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2021
Data udostępnienia informacji: 09.07.2021 07:44:51
Data ostatniej aktualizacji: 12.08.2021 10:11:24
Rejestr zmian