Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 103/2021

Burmistrza  Barlinka

z dnia 5 sierpnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 770/2 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), o pow. 6,68 m2 zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem na cele gospodarcze;
  2. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 165/17 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia), o pow. 5,30 m2 zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem na cele gospodarcze;

2. Opis nieruchomości:

  1. Działka nr 770/2 obr. 2 m. Barlinek położona jest przy ul. 31 Stycznia nr 18, zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek w rejonie ulicy 31 Stycznia i linii kolejowej, przejęta Uchwałą Nr XV/121/200 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 lutego 2000r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 17, poz. 172 z dnia 14 kwietnia 2000r.) ustala funkcję;
  • dla części działki – tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług, preferowana lokalizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterach i parkingiem podziemnym (04CM);
  • dla części działki – projektowane przejście piesze (14.KD.P);
  • dla części działki – ulica zbiorcza obszarowa (03.KD.G.Zo);
  1. Działka gruntu nr 165/17 w obr. 2 Barlinek położona jest przy ul. Chmielnej 13 w Barlinku. Nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, przyjęte po zmianach Uchwałą Nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 maja 2011 r., proponuje dla wskazanej wyżej działki gruntu funkcję: tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług [CM].

3. Użyczający zobowiązany jest do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu użyczenia, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

§ 2.1. Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania wymaga uzyskania zgody Użyczającej.

2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Biorącego w użyczenie na przedmiocie użyczenia z chwilą rozwiązania umowy użyczenia, stają się własnością Użyczającej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu użyczenia, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa użyczenia nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 698
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Numer: 103
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 05.08.2021
Data udostępnienia informacji: 06.08.2021 10:14:53
Data ostatniej aktualizacji: 06.08.2021 10:15:03
Rejestr zmian