Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 104/2021

Burmistrza  Barlinka

z dnia 5 sierpnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

Na podstawie art. 30  ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.) uchwały nr V/92/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 644), zarządzenia nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia  stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony:

  1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 576/47 obr. 2 m. Barlinek (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), o pow. użytkowej 6,33 m2 zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.
  2. część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 1/2 obr. Krzynka gm. Barlinek (zaznaczonej kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia), o pow. użytkowej 4,36 m2 zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

2. Opis nieruchomości:

Działka gruntu nr 576/47 w obr. 2 Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, przyjęte po zmianach Uchwałą Nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 maja 2011 r., proponuje dla wskazanej wyżej działki gruntu funkcję: tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług [CM]. Ponadto Studium proponuje objęcie działki strefą „B” ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których zachowało się w dużym stopniu historycznie ukształtowane rozplanowanie i zabudowa o lokalnych wartościach kulturowych.

Działka gruntu nr 1/2 w obr. Krzynka gm. Barlinek Jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała LII/631/2014 z dnia 2014-03-27 "Krzynka 1" – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej [MW].

3. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości:

1) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.1 miesięcznie wynosi 0,69 zł (słownie: zero złoty 69/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

2) Czynsz za najem 1 m2 powierzchni nieruchomości oznaczonej w § 1 ust. 1 pkt.2 miesięcznie wynosi 0,69 zł (słownie: zero złoty 69/100). Do stawki  czynszu  doliczany  będzie  podatek  VAT w wysokości 23%.

4. Najemca zobowiązany jest, oprócz czynszu, do ponoszenia innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości i kosztów jego ubezpieczenia.

5. Wynajmująca zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu, z początkiem każdego roku, w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

 

§ 2.1. Oddanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajmu wymaga uzyskania zgody Wynajmującego; w przypadku udzielenia zgody, czynsz za ten okres może ulec podwyższeniu.

2. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, stałego utrzymania gruntu będącego przedmiotem umowy oraz terenu przyległego w należytym porządku, przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 3. Wszelkie ulepszenia poczynione przez Najemcę na przedmiocie najmu z chwilą rozwiązania umowy najmu, stają się własnością Wynajmującej, bez obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej wartości ich ulepszeń w dniu zwrotu przedmiotu najmu, bez względu na formę rozwiązania umowy.

§ 4. Umowa najmu nieruchomości może zostać zawarta po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 708
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Numer: 104
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Topolnicki
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Topolnicki
Data wytworzenia informacji: 05.08.2021
Data udostępnienia informacji: 06.08.2021 10:33:59
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2021 09:49:14
Rejestr zmian