Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 118/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 23 sierpnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/181/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody wyrażenia na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej zarządzam, co następuje:

§1. Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 243/56 obr. 2 Barlinek, o pow. 0,1139 ha, położoną w Barlinku przy ul. Jeziornej.

§2. Określona w §1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zbycia, została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w §1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

  1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                     Załącznik

 

                                                                                                              do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                                               nr 118/2021 z dnia 23 sierpnia 2021r.

 

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA, POŁOŻONEJ

W BARLINKU PRZY UL. JEZIORNEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

  1. MIEJSCE POŁOŻENIA Barlinek ul. Jeziorna.
  1. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI działka nr 243/56 obr. 2 Barlinek.
  1. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0,1139 ha.
  1. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00050937/9 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
  1. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 243/56 W OBR. 2 BARLINEK

Przedmiotowa nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, położonym w śródmiejskiej części Barlinka przy ul. Jeziornej w pobliżu Jeziora Barlineckiego, na terenie tzw. „Starego Tartaku”.

Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu pochyłe (teren pochyla się w kierunku wschodnim).Na nieruchomości występują zadrzewienia.

Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez drogi wewnętrzne tj. działkę gruntu nr 243/50 oraz działkę nr 2158.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi zurbanizowany teren niezabudowany
lub w trakcie zabudowy (Bp).

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości i jej najbliższe otoczenie to zabudowa usługowo – handlowa i mieszkaniowo – usługowa, tereny zieleni miejskiej - park oraz nieco dalej ruiny „Starego Tartaku”.

  1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka gruntu nr 243/56 obr. 2 Barlinek jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr LV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018r., zgodnie z którym dla przedmiotowej nieruchomości ustalono funkcję: teren usług turystyki [symbol planu - 1UT].

  1. CENA NIERUCHOMOŚCI – 181.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

 

  1. OPŁATA ZA USTALONĄ SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWĄ PRZECHODU I PRZEJAZDU – 2.201,70 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 693
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej
Numer: 118
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wyrębska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Wyrębska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2021
Data udostępnienia informacji: 23.08.2021 10:44:57
Data ostatniej aktualizacji: 23.08.2021 10:46:05
Rejestr zmian