Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 120/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 23 sierpnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/181/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody wyrażenia na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej zarządzam, co następuje:

§1. Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 243/58 obr. 2 Barlinek, o pow. 0,1529 ha, położoną w Barlinku przy ul. Jeziornej.

§2. Określona w §1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zbycia, została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w §1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

  1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami, pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                     Załącznik

                                                                                                              do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                                               nr 120/2021 z dnia 23 sierpnia 2021r.

 

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA, POŁOŻONEJ

W BARLINKU PRZY UL. JEZIORNEJ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

  1. MIEJSCE POŁOŻENIA Barlinek ul. Jeziorna.
  2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI działka nr 243/58 obr. 2 Barlinek.
  3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0,1529 ha.
  4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00050937/9 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
  5. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 243/58 W OBR. 2 BARLINEK

Przedmiotowa nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, położonym w śródmiejskiej części Barlinka przy ul. Jeziornej w pobliżu Jeziora Barlineckiego, na terenie tzw. „Starego Tartaku”.

Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu jest względnie płaskie. Na nieruchomości występują zadrzewienia.

Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez drogi wewnętrzne tj. działkę gruntu nr 243/50 oraz działkę nr 2158.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi zurbanizowany teren niezabudowany
lub w trakcie zabudowy (Bp).

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości i jej najbliższe otoczenie to zabudowa usługowo – handlowa i mieszkaniowo – usługowa, tereny zieleni miejskiej - park oraz nieco dalej ruiny „Starego Tartaku”.

  1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka gruntu nr 243/58 obr. 2 Barlinek jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr LV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018r., zgodnie z którym dla przedmiotowej nieruchomości ustalono funkcję: teren usług turystyki [symbol planu - 1UT].

  1. CENA NIERUCHOMOŚCI – 242.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
  2. OPŁATA ZA USTALONĄ SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWĄ PRZECHODU I PRZEJAZDU – 2.201,70 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 709
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej
Numer: 120
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wyrębska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Wyrębska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2021
Data udostępnienia informacji: 23.08.2021 10:51:46
Data ostatniej aktualizacji: 23.08.2021 10:51:51
Rejestr zmian