Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 124/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 26 sierpnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej
w miejscowości Mostkowo

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/240/2021 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części  nieruchomości gruntowej w Mostkowie stanowiącej własność Gminy Barlinek zarządzam, co następuje:

§1. Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 6/6 obr. Mostkowo, o pow. 0,2647 ha, położoną w Mostkowie.

§2. Określona w §1 nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem zbycia, została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w §1 przysługuje osobom fizycznym i prawnym:

  1. którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. które były właścicielami zbywanej nieruchomości i pozbawione zostały prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo są ich spadkobiercami, pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o to nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                     Załącznik

 

                                                                                                              do Zarządzenia Burmistrza Barlinka

                                                                                                               nr 124/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r.

 

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA, POŁOŻONEJ

W BARLINKU PRZY UL. JEZIORNEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

  1. MIEJSCE POŁOŻENIA mostkowo gm. Barlinek
  2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI działka nr 6/6 obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
  3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0,2647 ha.
  4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00043498/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
  5. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 6/6 OBR. MOSTKOWO:

Przedmiotowa nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, stanowiącym działkę geodezyjną nr 6/6 w obr. Mostkowo gm. Barlinek. Nieruchomość jest zlokalizowana w zachodniej części miejscowości Mostkowo, w odległości 8 km od miasta Barlinek, przy drodze wojewódzkiej nr 156. Kształt działki jest nieregularny, ukształtowanie terenu pochyłe

Od strony południowej sąsiaduje z nieruchomością przemysłową – zabudowaną budynkami magazynowo – produkcyjnymi z placami składowymi, od strony północnej z gruntami niezabudowanymi, na zachód znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, na wschód niewielki obszar terenów zadrzewionych a za nimi boisko sportowe.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi grunty orne (RIVa).

W niedużej odległości od nieruchomości znajdują się przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 156.

  1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka gruntu nr 6/6 obr. Mostkowo nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana przez Burmistrza Barlinka decyzja o warunkach zabudowy nr 73/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu w Mostkowie gm. Barlinek.

CENA NIERUCHOMOŚCI – 299.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 560
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo
Numer: 124
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Wyrębska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Wyrębska
Data wytworzenia informacji: 26.08.2021
Data udostępnienia informacji: 27.08.2021 10:34:32
Data ostatniej aktualizacji: 27.08.2021 10:34:56
Rejestr zmian